Babeke phantsi ooceba abaxhasa uDe Lille

USodolophu waseKapa uPatricia De Lille UMFANEKISO: Ayanda Ndamane

EKAPA: ZIVELE elubala iintanda kwiDA xa bebebeka phantsi iintambo ooceba abahlanu bebonakalisa inkxaso yabo kusodolophu uPatricia de Lille emva kokuba efunyaniswe emsulwa kumatyala ebetyatyekwa wona ngulo mbutho.

Kuqale umbhexeshi walo mbutho, uShaun August, esithi akanakunyamezela into eyenziwa kuDe Lille. Ubeke phantsi intambo esikhundleni sakhe wayeka nokuba lilungu leDA.

Ulandelwe ngooceba abane nabangamalungu wekomiti zalo mbutho. Abo ceba nguSiyabulela Mamkeli, uSuzette Little, uGreg Bernardo noThulani Stemele.

Oku kwenzeke kwintlanganiso yokugqibela yebhunga lesixeko saseKapa phambi kokuba ehle uDe Lille esihlalweni ngoLwesithathu kule veki izayo. Akukacaci ukuba uza kwehla nanjengoko kukho amarhe wokuba uza kusirhoxisa isigqibo sakhe sokubeka iintambo njengosodolophu.

Usebenzise elo thuba uDe Lille wahlasela abo bangamfuniyo nabatyhola ngokupapasha amaxwebhu aqulethwe yingxelo yeBowman.

Olu xwebhu lunamaphepha angama2000 luyinxalenye yeengxoxo kwibhunga. UDe Lille utyholwa ngokungenelela kulawulo lwesixeko nangorhwaphilizo. Kuza kuxoxwa ze kugqitywe ukuba unamatyala kusina na.

Phakathi kwezityholo ezikula maxwebhu kukuba uDe Lille wanqanda owayesakuba ngumphathi wesixeko uAchmat Ebrahim ukuba achaze kanye olo rhwaphilizo nempathombi kaDe Lille.

UDe Lille uthe lithuba elingaphezulu konyaka ehlaselwa ngabantu abafuna ukumtshabalalisa.

“Ayivumelekanga into yokuba ooceba badlulise iinkcukacha okanye ulwazi olunjongo zokutshabalalisa mna. Kodwa ayiyonto ingaqhelekanga leyo,” utshilo.

Uphinde kwakhona wamunca iintupha esithi uza kulihlamba igama lakhe.

“Igama lam lidume ngokulwa urhwaphilizo kweli lizwe. Ndiza kuqhubekeka nokulwela ilungelo lam nokuhlamba igama lam. Andisoze ndaphuke umoya kwaye ndingasokuze ndinikezele kwabo bacalucalula ngobuhlanga bangabaxhaphazi,” utshilo uDe Lille.