Babhaptizwe ngomlilo abaphathi abatsha bakwaNokholeji

UDumisa Ntsebeza obekwe njengenqununu yaseFort Hare ekunye noSakhela Buhlungu obekwe njengosekela-nqununu kwiYunivesithi yaseFort Hare, eDikeniUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Bamkelwe ngobhaptizo lomlilo abaphathi abatsha beyunivesithi yaseFort Hare (UFH).

USeleka-nqununu onguSakhela Buhlungu kunye nenqununu entsha enguDumisa Ntsebeza bafungiswe phantsi kweliso elibukhali lamapolisa ngenxa yoqhankqalazo labasebenzi kwela ziko ngoLwesithathu, eDikeni.

Esi sibini besifungiswa ngokusemthethweni nalapho umbutho omele abasebenzi bale yunivesithi, iNehawu, iqhube uqhankqalazo – iphazamisa inkqubo yokufungiswa kwabo. Othethe egameni leyunivesithi yaseFort Hare, uKhotso Moabi, uthe ngenene kuphazamisekile ukufungiswa kwesi sibini.

“Abasebenzi bangene eholweni becula ingoma, besenza ingxolo ebangele ukuphazamiseka kwayo yonke into ebiqhubeka kodwa ke side sabafungisa bobabini,” utshilo uMoabi.

Ingxelo ithi abasebenzi base-UFH bafuna ukonyuselwa imivuzo. Inkokeli yabasebenzi phantsi kombutho weNehawu, uPrince Dabula, uthi kudala benyamezele ingcinezelo yokunganyuswa kwemivuzo.

“Asikhange singene eholweni sineenjongo zokuchitha le nkqubo, kodwa ke abasebenzi bayenzile lo nto yokuphazamisa kuba befuna ukunyuselwa imivuzo ngeshumi leepesenti ekhulwini (10%),” uthethe watsho uDabula.

Ukanti uNjingalwazi Sakhela Buhlungu uthe olu qhankqalazo lwabasebenzi yenye yeengxaki ezininzi ezigubungele le yunivesithi.

“Zininzi iingxaki esijongene nazo apha ekumele ukuba ekugqibeleni ziguqule imeko yentlalo yeli ziko ngokubanzi ukuze wonke umntu asebenze ekhululekile,” kutsho uBuhlungu.

Usihlalo webhunga elilawula le yunivesithi, okwalilo negqwetha, uThandi Orleyn uthe abasebenzi banelungelo lokuvakalisa intlungu yabo. “Njengomntu ovela kusebenza ngamalungelo oluntu, akukho nto igwenxa kuqhankqalazo lwabasebenzi, kodwa ke noko bekumele ukuba ihlonitshiwe le nkqubo yokufungiswa kwesi sibini,” uthethe watsho Orleyn.

UOrleyn uthi unethemba elikhulu kwisikhokelo esitsha esiquka uBuhlungu noNtsebeza. “Aba ngoonyana bale Mpuma Koloni, bayazi kakuhle into elindelwe luluntu kwiYunivesithi yaseFort Hare, ingakumbi ingqonyela le inguBuhlungu.”

Usekela mphathiswa wesebe lezemfundo kuzwelonke, uMduduzi Manana, naye ube yinxalenye yalo mcimbi. Abasebenzi bathi kudala bethetha nezikhulu zeyunivesithi.