Babhaqiwe ooMy Friend abathengisa ukutya okuphelelweyo

OoMy Friend bakwalala nezonka ezithengiswayo kwigumbi elinye

Zingaphaya kwamashumi amabini iivenkile zabemi bangaphandle ababizwa ngokuba ngooMy Friend ezivaliweyo nguMasipala oMbaxa iBuffalo City, emva kokuba befunyenwe bethengisa ukutya okuphelelweyo kwaye neendawo abathengisela kuzo zingacocekanga.

Ezi venkile zininzi zivaliweyo zikwindawo yaseQuigney kuphela nenguWadi 47.

Ukutya okufunyenwe kuphelelwe kwezinye zezi venkile, zimveliso zobisi lwabantwana, iimbotyi ezisetotini, iierityisi ezisetotini, kwakunye nentlanzi esetotini.

Kwangaphakathi kwezi venkile, abanikazi bazo balala kwangaphakathi kuzo. Kukwavele ukuba bakwaphekela abathengi kwakweli gumbi linye lokulala.

Lo masipala usaqhubekeka nakule veki ukwenza ugqogqo kwezinye iindawo ezisedolophini eMonti, ukuqinisekisa ukuba iindawo ezipheka amagwinya kwakunye neetapile ziyahambelana nomgaqo wezempilo kwanokhuseleko.

Kwezi venkile zingamashumi amabini (20), ezilithoba (9), kuzo zivaliwe vingci logama ezinye zinikwe isilumkiso.

Iivenkile ezigqogqiweyo ayizezo zithengisa ukutya kuphela, kuquka iindawo zokuhlamba impahla, iindawo zokwenza iinwele, iindawo ezilungisa iimoto kwakunye neendawo zolonwabo.

Ezinye zezi ndawo zisebenza zingenazo iimpephamvume zokusebenza, logama ezinye zibhaqwe ukuba azibhatali rhafu kuba azibhalisanga phantsi kukaSARS.

Olu gqogqo lwenziwa ngabezempilo eBCM, amapolisa, uSARS, kwakunye neSebe lezaseKhaya.