Babhengeziwe abaphathiswa baseMpuma Koloni

INkulumbuso yaseMpuma kunye nabaPhathiswa. UMFANEKISO: EC GCIS/Facebook

INkulumbuso yephondo leMpuma Koloni, uLubabalo Oscar Mabuyane, ubhengeze igqiza lobunkokheli eliza kuxhuzula imikhala kulawulo lwesixhenxe ngentseni yangoLwesihlanu eBhisho.

Babini kuphela abaphathiswa abatsha abathe baqeshwa, ngelixa abanye babuya njengabaphathiswa batshintshwa bakhokela amasebe ohlukeneyo. Abasetyhini benza uninzi lwabaphathiswa nge60%.

Abaphathiswa abatsha babini nguNtandokazi Capa kunye noSibulele Ngongo. UCapa ungene endaweni kaNomakhosazana Meth njengoMphathiswa omtsha weSebe lezeMpilo. UNgongo uthathe isikhundla sokuba nguMphathiswa omtsha weZemidlalo, uLonwabo neNkcubeko, isikhundla ebesifudula siphethwe nguNonceba Kontsiwe.

INkulumbuso yaseMpuma kunye nabaPhathiswa. UMFANEKISO: EC GCIS/Facebook

UKontsiwe nguMphathiswa omtsha weSebe loPhuhliso lwamaPhandle noHlengahlengiso lwezoLimo, ethatha indawo kaNonkqubela Pieters obenguMphathiswa wangaphambili weli sebe.

UPieters nguMphathiswa omtsha weSebe loPhuhliso lwezoQoqosho, iMicimbi yokusiNgqongileyo noKhenketho. Ukwisikhundla ebesifudula sihleli uMlungisi Mvoko ngoku onguMphathiswa wezeziMali. UMabuyane uhlengahlengise isebe lezeziMali, uPhuhliso lwezoQoqosho, iMicimbi yokusiNgqongileyo noKhenketho waze wenza isebe lezeMali elahlukileyo elikhokelwa nguMvoko.

Abanye abaphathiswa ababuyele kwizikhundla zabo zobunkokeli nguFundile Gade onguMphathiswa weSebe lezeMfundo, noSiphokazi Mani-Lusithi onguMphathiswa weSebe lezoPhuhliso noHlaliso loLuntu elithe ladityaniswa neSebe leMisebenzi yoLuntu kunye neziseko zophuhliso.

UXolile Nqatha usenguMphathiswa weSebe lezoThutho noKhuseleko loLuntu, uZolile Williams nguMphathiswa woLawulo lweNtsebenziswano neMicimbi yezeMveli aze uBukiwe Fanta abe nguMphathiswa weSebe loPhuhliso loLuntu.