Babhengeziwe abazakuthatha inxaxheba kunyulo luka2016

NGAMAKHULU amabini amaqela ezopolitiko azakuthabatha inxaxheba kunyulo lorhulumento ekuhlaleni, koomasipala abohlukeneyo ngomhla wesithathu ka-Agasti walo nyaka.

Oku kudizwe yikomishini ezimeleyo nejongene nonyulo kweli iIEC. Ingxelo yeIEC ibike ukuba inani lala maqela linyuke ngamashumi amathandathu anesihlanu eepesente kunelonyaka ka2011.

Le komishii ikwadize ukuba bayi16 014 abagqatswa abazakuthabatha inxaxheba kwiiWadi ezahlukeneyo zeli. Inani labagqatswa linyuke ngeshumi elinesibini leepsente xa kuthelekiswa nelika2011.

I-IEC ikwadize ukuba ikhuphe i8 350 kuluhlu labagqatswa ngokungafaki amaxhebhu afanelekileyo, ukungahlawuli inxalenye yemali ekufanele ihlawulwe ngamaqela kwakunye nabagqatswa abangenelayo, kwakunye nokufunyaniswa ukuba ababhalisanga kwiiWadi abazigqatsele kuzo.

Le komishini ikwathe umba ophakathi kwayo neqela leNFP uphambi kwenkundla yonyulo.

“Umba ophambi kwenkundla awukho kwizandla zethu, noxa kunjalo ukuqosheliswa kwabo bakuluhlu kungqamisekile njengoko kulinedeleke ukuba sikhuphe umqulu wabagqatswa ngomhla wesine kaJulayi,” itshilo ingxelo yeIEC.

Inali labagqatswa abangomth’ uzimele linyuke laya kuthi xhaxhe ku831, xa lithelekiswa no754 ka2011.

KweleMpuma Koloni bayi8 394 abagqatswa bamaqela awohlukeneyo azakuthatha inxaxheba kuquka noomth’ uzimele. Omthuzimele bebodwa bayi 160 kweli phondo, besuka ku188 wababebhalisile. Inani labagqatswa kweli phondo linyuke ngo1 155 lisuka ku7239 wango 2011.

Eli phondo linamaqela angamashumi amane anesibini azakuthatha inxaxheba.