Babhengeziwe oosodolophu be-ANC

IDE yalikhupha uluhlu labagqatswa boosodolophu koomasipala ababalulekileyo iANC.

Lo mbutho ukwenze oku kwintlanganiso yesigqeba ebibanjwe ngesiquphe eRhawutini ngobusuku bangoMgqibelo.

Oku kulandela isithembiso esenziwe kwangulo mbutho kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, nothembise ngokukhupha amagama abagqatswa koomasipala abambaxa, kwakunye nabanye oomasipala abakhulu.

Olu luhlu lungumxube wemfuno zalo mbutho kumanani abagqatswa aquka inani lamadoda, abasetyhini, ulutsha, kwakunye nabakhubazekileyo. KwiMpuma Koloni, lo mbutho uvelise abagqatswa abatsha abahlanu, kwisibhozo sabagqatswa kwabona masipala bakhulu kweli phondo.

Eli nani liquka abasetyhini abane, kwakunye namadoda amane. Umothuko ibe kukungaveli kosodolophu womasipala ombaxa iBuffalo City uAlfred Mtsi kolu luhlu. UMtsi ungene ezihlangwini zikaZukiswa Ncitha ngayo le nyanga kaJuni wonyaka ophelileyo, eshiya isikhundla sokuba ngusihlalo woosihlalo kwindlu yowiso mthetho yephondo eBhisho. Ekuqaleni okaMtsi ebengekho kuluhlu labagqatswa bengingqi iWB Rubusana, igama lakhe labuya kamva lafakwa. Isekela likaMtsi uXola Pakati nguye ozakuxhuzula imikhala njengosodolophu ukuba lo mbutho uthe waphumelela. Isithethi seANC kweli phondo uMlibo Qoboshiyane uthe, “UMtsi ngumthunywa weANC, xa amasebe engatyumbanga yena uzakuthatha indawo kasekela sodolophu.”

UQoboshiyane uthe okwangoku akukho ndawo iyenye ecinga ukumsa kuyo iANC kweli phondo okaMtsi kuba igama lakhe likuluhlu labagqatswa beBCM. Ukanti kumasipala wengingqi iAmathole uNomasikizi Konza uzakuphuma, ze kungene uWinnie Xawa, okwangowasetyhini ukuba iANC iyawuphumelela nalo umasipala.

Abanye abagqatswa balo mbutho nguSixolile Mehlomakhulu eAlfred Nzo, uKholiswa Vimbayo eChris Hani, uZibonele Dumzela eJoe Gqabi. Abazakubuyela xa ngaba lo mbutho uphumelela nguDanny Jordaan kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay, noNomakhosazana Meth eOR Tambo, kwakunye noEunice Kekana eSarah Baartman.