Babika ukuphatheka kakubi abasebenzi baseMarikana

Abasebenzi abalishumi elinesixhenxe bomgodi wePlatinam iLonmin eMarikana eMntla-Ntshona basafumana ukungcikivwa nangoku besecicini lokutshutshiswa betyholwa ngokuphembelela inyhikityha yokubulawa koogxa babo ngo2012.

Oku kuvele izolo [ngoLwesithathu] eMarikana apho imanyano yababasebenzi iAMCU (Association of Mineworkers and Construction Union) ibukhokele umsitho wesikhumbuzo senyhikityha yokubulawa kwabasebenzi-mgodini abangamashumi amathathu anesine, bedutyulwa ngemipu ngethuba bekuqhankqalazo befuna umvuzo we-R12 500 ngenyanga ubuncinane.
 
UXolani Nzuza, ongomnye wabasebenzi abaquqa bebuyela enkundleni betyholwa ngokupheka izidubedube ezakhokelela ekubhubheni koogxa babo, uthi wasinda ngokubalekela kuloo nduli yodumo yaseMarikana ngethuba amapolisa ethulula iimbumbulu ezakhokelela kwimpalalo-gazi yaseMarikana.
 
UNzuza uthi ukuba bekukho ubulungisa eMzantsi Afrika, ngesele abanjwa amapolisa adubula oogxa babo. “Endaweni yokubanjwa kwababulali, kungcikivwa thina kusithiwa sithi unobangela wokubulawa koogxa bethu. Siquqa sibuyelela enkundleni kusithiwa sithi ababulali,” utshilo uNzuza.
 
Esaleka koku, uDali Mpofu, omnye wegqwetha labasebenzi namaxhoba aseMarikana, uthi basezakuqhubeka besilwa ngeenduku zomthetho. “Eyona nyaniso ngesona sizekabani sokubhubha kwabasebenzi baseMarikana isezakuvela,” utshilo uMpofu, esithi ilizwi leKomsishini kaFarlam eyayityunjwe ukuphendla ngale nyhikityha ayisokuze ibelelokugqibela ngesi sehlo.
 
Ingqonyela yaseLonmin uBen Magara uthi isehlo sango2012 yinto embi eyayingafanelanga ukuba yenzekile. UMagara uthi iLonmin iyaqhuba nesithembiso sayo sokuxhasa ngemali kwimfundo yabantwana abakwikhulu elinamashumi amahlanu anesithathu beentsapho ezabhubha ngethuba leloshwangusha.