Babini kuphela oogqirha besibhedlele saseCala

Zisesichengeni iimpilo zabantu baseCala ngenxa yokunqongophala koogqirha kwisibhedlele sala ndawo, uninzi lujika esibhedlele lungancedakalanga.

Babini kuphela oogqirha abasebenza kwesi sibhedlele ukusuka ngoMvula ukuya kuLwesihlanu, benceda abantu abangaphaya kwamakhulu amathathu ngosuku ngalunye. Intsumpa yesisibhedlele uLulamile Ziselo uthi,

“Siyabaxelela abaguli xa bekhalaza ukuba oogqirha bethu babini kuphela, siye sibacele ke ukuba banyamezele le meko sijongene nayo yokunqongophala koogqirha.”

Uhambisa athi, oogqirha abancedisana nesisibini basebenza kuphela ngempelaveki kuba basebenza nakwezinye iindawo.

“Sinabaguli abangamashumi alithoba anesibini abalele apha esibhedlele, lo nto yenza umthwalo omandla kwabagqirha babini, zona kudala zingena izikhalazo zabantu,” uthethe watsho uZiselo.

Kwiveki ephelileyo uMphathiswa weSebe lezeMpilo kuzwelonke uGqirha Aaron Motsoaledi udize ukuba zilikhulu namashumi amabini anesixhenxe izithuba zemisebenzi zoogqirha.

Umququzeleli wombutho wabahlali uSanco kwisithili saseChris Hani uZamumzi Zito uthi imeko imbi ngenxa yokunqongophala koogqirha kweli ziko leMpilo.

“Abantu bema ixesha elide belinde emigceni befuna uncedo, abanye baphindele ezindlini begula benjalo bengafumananga ncedo ngenxa yokungabikho koogqirha. Masihoywe esisibhedlele,” uthethe watsho uZito.

Lo kaZito uthi oomatshini abasetyenziswa kwesisibhedlele yenye yezinto ezibulala umdla woogqirha wokuba beze kuso.

“Lo matshini wokujonga amathambo ophukileyo nezinye izinto, mdala kakhulu kunyanzeleka ukuba abagqirha benze amacebo alusizi ukuze bafumane ingxelo ngemeko yesigulana,” ucacise watsho uZito.

Kwakwesi sithili sinye (Chris Hani) ngonyaka ka-2013 isibhedlele saseDordrecht besinyanzeleka ukuba sithumele abaguli kwisibhedlele saseGlen Grey eLady Frere, naseKomani ngenxa yokungabikho koogqirha.

Ingxelo kaMotsoaledi ithi abagqirha abafuni kusebenza kwiindawo ezikumaphandle ezifana neMpuma Koloni.

Ngokwengxelo likhulu namashumi amathathu anesihlanu oogqirha abangaphangeliyo kweli loMzantsi Afrika.

Inkosikazi eminyaka engamashumi asixhenxe anesithandathu yaphindela ekhayeni layo ingafumananga ncedo ngonyaka ka-2015, yaza kamva yabhubhela ekhayeni, itsho ingxelo.

Ugqirha ozimeleyo owakhe walixhoba le meko yezempilo eMpuma Koloni nocele ukuba silifihle igama lakhe uthe,

“Ingxaki kukuba umgangatho ezikuwo ezi zibhedlele zasemaphandleni uphantsi kakhulu ubangela ukuba singakhuli kulwazi koko sibuyele umva, yilo nto eyenza ukuba abagqirha baqalayo bangavumi kusebenza kwezi ndawo,” uthethe watsho. Ishushu ingxoxo kuzwelonke malunga nengxaki yokungabikho koogqirha ezibhedlele logama isebe lezeMpilo lisithi zikhona izithuba zomsebenzi.