Babonelwe ngeepasele abasebenzi bomgodi

Babonelelwe ngeepasele zokutya abasebenzi bomgodi iLily Gold Mine eBarberton. Kulandela emveni kweengxelo zokuba kwinyanga ephelileyo babhatalwa imali engange R650.

Lo mgodi usephantsi konxinzelelo, usafuna nokuhlangulwa emva kokuba waye wadilika kwinyanga yoMdumba kulo nyaka, apho kwavaleleka abasebenzi abathathu phantsi komgodi nabangekafumaneki .

Unobhala jikelele wemibutho yabasebenzi uGideon Du Plessis uthi, ayibonwabisi indlela ekwenziwa ngayo ngabalawuli balo mgodi kuba akukho nxibelelwano phakahi kwabo nabasebenzi malunga nomrholo wabasebenzi.