Babonisa ngembali yelizwe eqongeni eQonce

IBALI ngembali yelizwe loMzantsi Afrika nelikuthatha likubuyisele kumaxesha wempalalo-gazi, ukubukulana ngokwebala nenkohlakalo yorhulumente wengcinezelo – lizakube liboniswa ngqo eQonce kanye phambi kosuku lokubhiyozela ukuxhamla inkululeko yeli (Freedom Day).

Uhambo, ngumdlalo weqonga okuzobela umfanekiso-ngqondweni ngembali yeli lizwe neenkokeli ezingamatsha-ntliziyo omzabalazo.

Lo mboniso uchaphazela iziganeko ezaziwayo zexesha lobandlululo ezifana neSharpeville Massacre, Soweto Uprising, Bhisho Massacre njalo njalo…

U-Ayanda Fana ongumlawuli kulo mdlalo uncokolele I’solezwe ngenjongo yokuqulunqa umdlalo okumila kunje.

“Lo mdlalo usekelezelwe ekuncedisaneni nabafundi bezifundo zobugcisa nenkcubeko okanye ezembali.

“Asiphelelanga ukukhangela kwiziganeko zaphambi kwexesha lenkululeko kodwa nezi zangoku ezifana neFeesMustFall neMarikana Massacre,” utsho uFana.

Uhambo ngumdlalo weqonga obaliswa ngolwimi lwesiXhosa nolwesiNgesi.

Umdlalo lo ubaliswa ngabadlali abathathu abaquka uLupho Ngethu, uAyanda Fana kwakunye noJongile Hoza.

“Lo mdlalo ususele kwizifundo ezihlohlwa nguMnu.Jongile Hoza kubafundi bezifundo zeMbali abenza uGrade 11&12. Siye sahlala phantsi sacinga ngokwenza umdlalo weqonga ohambelana nezi zifundo.

“Usekelezelwe kwiziganeko zopolitiko, izicatshulwa zabantu bokwenyani, iincwadi nodliwano-ndlebe olwenziwe eluntwini, “ uFana uyabalisa.

UFana uthi lo mboniso ukwaphakamisa ufundo nobaluleko lwenkcubeko kwihlumelo lomlisela nomthinjana.

Uthi basathethana namaqonga athile ukuze bakwazi ukubonisa ngalo msebenzi kwaye bezama nenkxaso ezakuncedisa ngothutho neendawo zokuhlala xa bephumile.

Idinga liseSteve Biko Centre eGinsberg, eQonce ngowe-26 kuTshazimpuzi 2017 ngecala emva kweyesithandathu emva kwemini.

Amatikiti abiza iR30 kuphela!