Babuya bephilile kodwa bengafundanga nto

Emva kokuba iSebe lezeMfundo lifumanise ukuba amakrwala xa ebuya esuthwini aye afike angakwazi kuziphatha ezikolweni, angabingomzekelo mhle, libone ukuba malibambe iphulo elakuthi libuyisele izazela kwanezidima, phulo elo libizwa ngokuba yiBoys/Amakrwala Programme.

Isebe lithi la makrwala xa ebuya esuthwini awaphatheki kwaye ayaxhaphazana ewodwa. Okuvelileyo kukuba abuya enendelelo engasafuni nokukhulula iikepusi, iibhatyi ngaphakathi egumbini lokufundela kwaye abenetshiki yokungafuni nokuthunywa. La makrwala kukwavele nokuba amanye awo ayeka phakathi nasesikolweni.

Oku kubangele ukuba isebe lishukume kwangethuba. Eli phulo belibanjelwe phezu komlambo iFish River eNgqushwa.

UMandilakhe Yephi, ophuma esebeni kummandla woMasipala oMbaxa iBuffalo City, uthi oku yenye yeendlela abahlaba ngayo ikhwelo kwabo bangekayi esuthwini. Uthi uninzi lwawo amakhwenkwe angekayi esuthwini afika sele eve iimfundiso ezingezizo ngaphandle.

Usihlalo weeNkosi kummandla waseNgqushwa, uNkos’ uNgwekazi nokwalilungu leNdlu yeeNkosi ePhondweni, uthi esona sizathu sokudibanisa la makhwenkwe kukuba abanye babo babuya bephilile ngokwasemzimbeni kodwa kukho abo babuya bengaphilanga ngokwasengqondweni, oko kuye kubangele ingxaki ekuhlaleni.

“Nditshilo kubo ndathi iintolongo ziyaphuphuma, aziphuphumi ngabantu ababhinqileyo okanye abadala, koko ziphuphuma ngabangangabo abolukileyo. Ithi ke lo nto ikhona into esingayenzi kakuhle phaya esuthwini, mhlawumbi ukubuyela kula nkcubeko yakudala yokubafundisa ngaphakathi bayazi ukuba le nto iyindoda yintoni, kungakho utshintsho.”

Uqhube wathi olu suku luza kubancedisa kakhulu ekwakheni amadoda angawo.

“Le mfundiso iza kusinceda ekuxhonkxeni nasekuveliseni amadoda angawo, amadoda aza kubangabakhuseli koomama nabantwana, akwazi ukujonga iintsapho zawo. Sikwanqwenela eli phulo lingene kuwo onke amaKomkhulu ukuze isizwe siphucuke,” uvale ngelo uNkos’ uNgwekazi.

Umfundi okwalikrwala, nobekade esebenzisa iziyobisi, uLisolethu Sam (19), nobengomnye wababezimase eli phulo, uthi ukhula engumntwana osoloko enomsindo, nto leyo iphele imenza ukuba asebenzise iziyobisi. Okumbangele ukuba abe ngumntwana owakhula enomsindo kukubona indlela utata wakhe awayemphethe kakubi ngayo umama wabo bekhula.

Kodwa kunjalo uthi wayeka ukutshaya iziyobisi emva kweengcebiso ezifana nezi kuba esithi wabona utshabalalisa ubomi bakhe phambi kwexesha.

Isebe sele liqalile neli phulo kummandla wakuTsolo.