Bacela iBCM igawule umhadi woonqevu

Sodolophu weBCM uPrincess Faku kwakunye noSomlomo eBCM uHumphry Maxhegwana ngethuba betyelele eNcerha ngeCawa kule veki beyozivela izikhalazo zabahlali beza wadi. UMFANEKISO: BCM

Abahlali bakwaWadi 33 bamemelele kwiBuffalo City ukuba kugawulwe ihlathi abathi lingumhadi wolwaphulomthetho.

Bebethetha kwimbizo kaMasipala ebiseNcerha kwaWadi 31,32, 33 ngeCawa kule veki nebikhokelwa nguSodolophu omtsha uPrincess Faku, uSomlomo woMasipala iBCM uHumphrey Maxhegwana kwakunye negqiza lalo masipala.

Inkosikazi ebithetha esidlangalaleni kuloo nginginya yabahlali ithi eli hlathi lingasesikolweni iMsundulo Primary, linobungozi kwaye boyikisela ubomi babo kuba kubhaqwa imizimba enyengeziweyo engaziwayo, kunyengezwa neemoto. Ithi icela eli hlathi ligecwe kungenjalo liphuhliswe.

Abahlali bakwacele amabala okudlalela abantwana ibhola okanye amabala aza kubanezinto zokuphuhlisa uluntu.

UFezile Rubushe nongumhlali ophuma kwa33, uthi babethenjiswe kudala ngendlela entsha eza kunqumla ngaseJojweni kodwa ayikenzeki.

URubushe uqhube wathi namangcwaba ababecele ngo2014 ukuba babiyelelwe wona bade bemka nooceba ababekhona engekabiywa kuba engekabiywa nangoku.

Abahlali bakwakhalazele nokungade bakhelwe izindlu ezazimke nemvula, besithi icandelo lezentlekele laya kodwa alabona ntshukumo.

Yena umama owatshelwa ngumzi wakhe nobethetha kule mbizo uthenjisiwe ngokubekelwa indlu yethutyana kungekudala njengoko kuye kwathathwa iinkcukacha zakhe kwangoko.

Utata uKhwalo wakwa33 ucele ekubeni bakhelwe udederhu lweevenkile kwindawo yabo neliza kuthi lifikelele kweza wadi zonke. Abahlali bakwamemelele ekubeni lo masipala ubeneeentsukumo ingabizizithembiso kuphela.

Usodolophu uPrincess Faku uyalele ooceba abachaphazelekayo kwezi ndawo bezikhalazelwa ekubeni bayokunyathela, basabele kuluntu. UFaku uthi uza kuqinisekisa ukuba ezinye zezinto ezikhalazelwe ngabahlali ziyafumaneka zingafikanga iintsuku eziyi100 zakhe engenile kwesi sikhundla.