Badada emanzini kuKomani!

Kwizandyondyo ezingenalusini ezigxidike kwingingqi yakuKomani neziphaluka, zishiye bedada emanzini abahlali kuquka nabaguli kwisibhedlele sabucala kule ngingqi.

Ibhulorho ephakathi kwedolophu yakuKomani kwakunye nelokishi yakwaMlungisi igqabhuke ngenxa yokusindwa ngamanzi.

Isibhedlele sabucala sibe lelinye lamaxhoba emva kokuba amanzi engene phakathi kumagumbi okulalisa izigulana. Ingxelo nezilumkiso ebezikhutshwe nguMasipala weSithili saseChris Hani ebambisene neSouth African Weather Service zibonakele zichanekile xa bebezama ukulumkisa uluntu.

Ezinye zezitalato ezinembali endala kwilokishi yakwaMlungisi zizele ngamanzi, ezo yiPerlem kwakunye neGriffiths.

USekela Sodolophu woMasipala weSithili saseChris Hani, uNoncedo September-Caba uthi sele bethabathe amanyathelo ngelizama ukunceda.

“Iholo iGali Thembani livulelwe ukuba lisetyenziswe ukugcina amaxhoba ezi zandyondyo, ezinye zeendlela zethu zivaliwe ngenxa yezi zandyondyo,” kutsho uSeptember-Caba.

Iindawo ezichaphazeleke ngamandla ziquka ezo zikwiindawo eziphantsi nezigingqi edolophini nasezilokishini ngokunjalo. Akukho zingxelo zokubhubha kwabantu ngenxa yezi zandyondyo okwangoku, itsho ingxelo.

Kwisibhedlele sabucala kuKomani, abaqhubi bemoto ebebetyelele iintsapho zabo ezilele esibhedlele, babuyele kwindawo yokugcina iimoto zigcwele ngamanzi.

Indawo esimi kuyo esi sibhedlele iyathanda ukumumatha amanzi xa kukho izandyondyo kuKomani.

Ingxelo yezanuse zezulu ibonise ukuba uMasipala weSithili saseChris Hani uphakathi kooMasipala abaza kuba nezandyondyo zemvula ukusukela ngomhla wesixhenxe ebusuku. Ukungasebenzi kwemibhobho evalwe yinkunkuma kwidolophu yakuKomani kunegalelo elimandla ngokugcina amanzi engabaleki ngokufanelekileyo.

Uhola wendlela uN6 onqumla kwidolophu yaseKomani odibanisa iphondo laseFreyistata uchaphazeleke ngokumandla. Izigadla ezihambisa imithwalo phakathi kweKomani neendawo ezingqongileyo zinyanzeleke ukuba zime emanzini zilinde ukwehla kwamanzi.

Ilokishi yamatyotyombe iSilver Town yeyona ichaphazeleke ngamandla kwezi zantyalantyala.

“Amagosa karhulumente aphuma kwindibanisela yamasebe athe bhazalala kuKomani ezama ukunceda uluntu ngokunikisa ngolwazi ukuze kuthintelwe ingxaki,” kutsho uSeptember-Caba.

Umlambo iKomani uzele wagqabhuka uchaphazela ngokumandla ilokishi yamatyotyombe iSilver Town.

Imvula le kulindeleke ukuba ithothe ukusukela emva kwemini ngoLwesithathu umhla wesibhozo. Oku kwenzeka logama uMasipala weSithili saseChris Hani ejongene nengxaki yoqhankqalazo labahlali abakhalazela iinkonzo.

“Amagosa kaMasipala neeNjineli baqinisekisa ukuba uluntu lukhuselekile. Imeko ibekwe phantsi kweliso elibukhali,” kutsho uSeptember-Caba.