Badutyulwe babhubha abathandathu (6) nabazalanayo kuTsolo!

Abahlali baseMpoza kuTsolo beve ngezithonga zompu ziphuma kurontawuli womzi othile ngorhatya lwayizolo uLwesibini kwabe kuqalwe ngelinye ilungu leli khaya ukudutyulwa kurhatya lwangoMvulo kwakule veki.

UMkomishinala wamaPolisa eMpuma Koloni uLt Gen Nomthetheleli Mene uhlabe ikhwelo elikhawulezileyo ekubeni kuphandwe ngesi sehlo.

Ngokwengxelo ephuma kuColonel Priscilla Naidu, ithi, kuvakala ukuba indoda (43) idutyulwe ngasemzini katatomkhulu wakhe eMpoza ngomhla wesithathu (3) kule veki.

Ingxelo iqhube yathi, izolo umhla wesine (4) emva kwentsimbi yesixhenxe (7) ngorhatya abammelwane beve izithonga zompu kulo rontawuli, xa beyokukroba emva kwexesha bafika kubhubhe ootatomkhulu ababini imizimba yabo inamanxeba embumbulu. Aba tatomkhulu ngokweminyaka yabo yokuzalwa omnye unama73 ze omnye ibengama75.

UNaidu uthi, kwangaxesha linye abanye abathathu abantu abaphakathi kwama62 ukuya ku67 ngokweminyaka yokuzalwa nebingamadoda amabini kwanomnye obhinqileyo, nabo baye badutyulwa babhubha kude kufuphi nomzi wokuqala ebekubulewe abantu ababini.

Ingxelo ithi onke amaxhoba adutyuliweyo kuvakala ukuba ayazalana. Ulwazi lwabahlali luthi ngamadoda amabini angaziwayo ebexhobe ngemipu nafike adubula entloko kumaxhoba.

Unobangela woku awukaziwa kwaye kuyaqhutywa nophando.

ULt Gen Mene ubongoza nabani na onokuthi asebenzisane namaPolisa ngokomkhondo malunga nesi sehlo. Utsho ebongoza nabahlali ekubeni beze nalo ulwazi abanalo ngaphambili elinokuncedisana nokubanjwa kwabarhanelwa, watsho esikhalimela esi senzo.

Akukabanjwa mntu livuliwe ityala lokubulawa kwabantu abathandathu.