‘Bafe bethwel’umnqwazi abazali bam’

UAbongile Bakana nohlala eDu Noon eKapa uthi akabafuni nokubabona abazali bakhe emngcwabeni wakhe, ukwabatyhola ngokubathengela abantu bokumbulala kuba besithi uyabaphazamisa emtshatweni wabo. Umfanekiso: Buziwe Nocuze

Indlela akhule ngayo uAbongile Bakana noneminyaka engamashumi amabini anesibhozo ubudala nohlala kwindawo yaseDu Noon eKapa yenze ukuba azame ukuzibulala amatyeli amathathu.

“Ndikhulela kabuhlungu kumakhulu wam sisokola, kodwa umama notata bakhona kwaye bonwabile nabanye abantwana kwezo ndawo bahleli kuzo,” utsho uBakana.

Ebalisa ibali lakhe, uthe umama wakhe umzale ngethuba esafunda nto leyo eyabangela ukuba ahlale nomakhulu wakhe eneminyaka nje emibini ezelwe.

“Ndikhulele kumakhulu obesebenza efama ebhatalwa ngexamba lomgubo (blue bird) iholsum kunye nejabula soup – nazo ebezingayigqibi inyanga, nto leyo eyakhokela umakhulu ukuba ahambe ethatha ukutya okushiyekileyo kule mizi ukuze ndikwazi ukulala ndityile,” utshilo.

Umakhulu kaAbongile ebengagqibeli nje kuphela ngokuqokelelelwa ukutya kwindawo ebehlala kuyo, kodwa umqeshi kamakhulu wakhe ebengumntu oqokelela ukutya okushiyekileyo (left overs) kwiihotele zaseMthatha ukuze iihagu zakhe zitye kodwa okokutya uAbongile ukwazi kakuhle kuba wayebekelwa kona ngumakhulu wakhe.

“Ndikhule kabuhlungu kakhulu mna, kwaye ndiyabazonda abazali bam, andifuni nokuba beze emngcwabeni wam mhla ndafa kuba zange bandihoye sele ndizisondeza kubo,” utshilo.

Lo kaBakana uthi sele ezame amatyeli ukuzibulala ngenxa yokuba ebengakwazi ukumelana nale ngxaki. “Into eyabangela ukuba ndifune ukuzibulala kukuthi ndicela imali yeyunifom kunye neyempahla suke abazali bam abandihoya tu, kulapho ndabona khona ukuba bayazisola ngokundizala kwaye abandithathi njengomntwana wabo.”

UBakana ukwaxelele I’solezwe ukuba ngethuba esenza ibanga lesithoba abazali bakhe baye bamthengela abantu ukuba bambulale ngelithi uyabaphazamisa emtshatweni wabo.

“Xa kusithiwa uThixo uyabathwala abakhe kuthethwa ngam kuba abo bantu babethengwe ngeR7000 ukuba bandibulale kwafumaniseka ukuba ngabafana endandifunda nabo kwaye beyazi ingxaki yam, zange bandibulale bandithatha nje bayokundishiya ehlathini,” utshilo uBakana.

Nangona ekhule nzima olo hlobo kodwa uqhubekile nokufunda kuba efuna ukutshintsha ubomi bakhe nomakhulu wakhe. “Into yokuba ndingafunwa ngabazali khange indenze ukuba ndingasifuni isikolo nangona bekungekho lula kuba ndikwazile ukufumana izatifiketi zeCommunication kunye neBroadcasting ukuze ndikwazi ukutshintsha imeko yam nomakhulu,” utshilo uBakana.

Uqhube wathi ukwayenzile iJournalism angayigqibanga ngenxa yemali, ngoku ufuna umsebenzi ukuze iingcinga zokuzibulala zidambe.