Bafuna asuke esikhundleni uMosotho Moepya

Abagqatswa abazimeleyo phantsi komasipala waseTlokwe eMntla-Ntshona bafuna abeke phantsi iintambo oyingqonyela kwikomishoni ejongene nolonyulo (IEC) uMosotho Moepya.

Badiza ukuba uMoepya ufanele athathe uxanduva malunga nezi ngxaki zingaka zijongene nomqulu wovoto kula masipala.

Oku kulandela emva kokuba inkundla yomgaqo-siseko ithe makuqale kuyokuhlolwa iindawo ekuzakuthi kuvotelwe kuzo kwinyanga ezayo xa kuqhuba ulonyulo loorhulumente basemakhaya.