Bafuna iimpendulo ngokubulawa konyana wabo

UAbongile Mdingi olixhoba lokubethwa abulawe kwilali iMthonjeni kuCentane

Usapho lakwaMdingi kwilali yaseMthonjeni kuCentane, luvakalise ukungoneliseki luphando lwamapolisa emva kokungaqhubekeki phambili kwetyala lokubulawa konyana walo kweyoMnga ka2014.

 Unyana wolu sapho uAbongile Mdingi, owayeneminyaka engamashumi amabini anesine ubudala, kuvakala ukuba wahlaselwa kwadadobawo wakhe yindoda yaseZimbabwe, eyayisebenza kwivenkile yalo mzi. 

Isizathu sale ngxabano asicaci ngaphandle kokunxulunyaniswa nokungevani ngendlela yokuthengiselana iimpahla zevenkile. 

Ixhoba lasweleka kwiintsukwana emva kokuhlaselwa. Unobangela wokubhubha ngumonzakalo ommandla entloko. Olu sapho luthi lwagqibela mhla umphandi esithi ubanjiwe umrhanelwa, zange luphinde lumbone ngamehlo enyama.

Utata kaAbongile, uDavid Mdingi, uthi bayokuxola mhla umrhanelwa wabanjwa wavalelwa, wagwetywa. “Sidanile kukucotha kophando lwamapolisa, imiphefumlo yethu idandathekile yile meko. Makungabi ngathi kusweleke inja kodwa uyaziwa umbulali.”

“Siyarhana eli tyala lifikelele esiphelweni, kodwa lo nto izokwenzeka kuphela akugwetywa umenzi wesi siganeko. Wabulawa kukhona abantu,  ngoko ke makabanjwe,” utshilo uMdingi.

Olu sapho luthi eyokungaxelelwa ngomhla wetyala yeyona nto igalela ityuwa enxebeni. 

Usibonda welali uWinston Xhoxo uthe, “Ngamapolisa arhuqa unyawo kuba ityala lokufa lixoxwa enkundleni hayi komkhulu.  Andiqondi, ndingena themba lakuvuka kweli tyala nanjengoko sele lilidala kakhulu.”

Umphathi  kwisikhululo samapolisa kuCentane, uColonel Jongile Mrululu, uthembise eli phepha-ndaba ngelithi uzokudibana nosapho lakwaMdingi babonisane ngokwenzekileyo ngeli tyala.
UMrululu ukwathe, “Ndiqaphela ukuba kubekhona uqhawuko lonxibelelwano phakathi komphandi weli tyala nosapho. Ndizokudibana nolu sapho sithethe kuba ngokwamaxwebhu ethu, umrhanelwa nyani wabanjwa wavela enkundleni yamatyala.”

Kusalindeleke olu sapho lubambe intlanganiso nalo mphathi wamapolisa kuCentane kungekudala.