Bafuna ingqesho esisigxina oonomakhaya

Abasebenzi bemanyano iNehawu kwizitalato zaseMthatha

IMANYANO yabasebenzi iNEHAWU inike isebe lezempilo
eMpuma Koloni iintsuku ezilishumi elinesine ukuba liphendule kwizinyanzeliso zoonomakhaya
abasebenzi kwindawo ezahlukeneyo eOR Tambo.

Angaphezulu kwamakhulu
amabini amalungu ale manyano abambe umngcelele obusingise kwisakhiwo iBotha  Sigcawu eMthatha
izolo, ngeliyokudlulisa izinyanzeliso eziquka ukuqeshwa ngokusisigxina koonomakhaya,
ukuhlawulwa kwemali etyalwa amalungu ale manyano, ukumiswa 
kwesicwangciso sobume bezikhundla kweli sebe
ekungazange kuvunyelwane ngaso.

La malungu ebephuma kwiidolophu ezifana neSajonisi, eMthatha, eLusikisiki, kuQumbu, eNgqeleni, eLibode nezinye. Le manyano igxeke ukunqongophala kwezixhobo zokusebenza
kumaziko ezempilo kweli phondo, isithi oko kuqhwalelisa iinkonzo eziya kwizigulane.

Usihlalo weNEHAWU eKSD uNomamfengu Siyo-Sokutu uthi ziliqela izizathu ezibonakalisa ukuba mabaqeshwe ngokusisigxina oonomkhaya. USiyo-Sokutu uthethe wathi, “Bangasebenza iminyaka lo nto ithi bayadingeka kweli sebe lezempilo
mabaqeshwe ngokupheleleyo, abanye sele besebenze iminyaka elishumi besamkela imali eyi-R2000
ngenyanga. 

“Oonomakhaya bangena emakhaya nto leyo ingenokwenziwa ngabongikazi
noogqirha. Oonomakhaya bakhuthaza impilo nophuhliso kwezempilo,” utsho Siyo-Sokutu. 
INEHAWU ithi ayinangxaki ngeenguqu kodwa isebe maliqale lithethe nabasebenzi ngaphambi kokwenza iinguqu ezichaphazela bona.

UThulani Gadlela osebenza njengonontlalonte ongunomakhaya uthi ukusebenza njengomntu ongxungxileyo
kumchaphazele ngendlela embi kakhulu. Uthe “Andikwazi kondla
usapho lwam, andikwazi kubhatala iindleko zesikolo kunyanzeleka ndiboleke imali
yokukhwela xa ndisiya emsebenzini. Sicela urhulumente asiqeshe sizophila impilo
engcono hayi le mali
siyamkelayo.”

Isithethi sesebe lezempilo kweli phondo uSiyanda
Manana uthi umphathiswa weli sebe uPhumza Dyantyi uzakudibana namagosa esebe,
baqwalasele izikhalazo eziqulathwe leli xwebhu, baphendule zingaphelanga
intsuku ezilishumi nesine.