Bafuna isikhululo samapolisa eThafalofefe kuCentane

Abahlali belali zaseThafalofefe bemamele intetho yenjengele yamapolisa eliphondo, uLiziwe Ntshinga kwimbizo ibibanjelwe kwilali iMcothama kuCentane kutshe nje. Umfanekiso: Anele Raziya

Babike ukungabikho
kwentsebenziswano phakathi kwabo namapolisa abahlali belali iMcothama
eThafalofefe kuCentane. Abahlali bathi koku okubangele ukwanda kolwaphulo mthetho
kule ndawo. Oku kuvele kwimbizo ebebeyibambe namapolisa kwalapho eThafalofefe, nebizinyaswe
ngumkomishinala wamapolisa eMpuma Koloni uNjengele Liziwe Ntshinga, kwiphulo
lokukhangela iindlela zokulwa nezenzo zolwaphomthetho kwiilali eziphantsi kwale
ndawo.

Inkosi yelali iMcothama,
uMonwabisi Mcothama, uchaze iindawo ezithengisa utywala ngokungekho mthethweni
njengezinegalelo kwizenzo zolwaphulo mthetho, egxeka uluntu ngokungawabikeli amapolisa
ngazo.
 “Apha ekuhlaleni kukho
indawo esizaziyo ngokwethu ukuba zithengisa utywala ngokungekho mthethweni
kwaye kuyaliwa kuzo kuhlatyane. Kukho abantu abathengisa iziyobisi esibaziyo,
kodwa ezonto azichazwa emapoliseni,” utshilo uNkosi uMcothama.

Ubalule intsangu kwakunye
nepilisi, njengezinye zeziyobisi athi bayazazi ukuba ziyathengiswa ngabantu
abathile apha elalini, kodwa amapolisa awabikelwa oko. UNkosi Mcothama
uthi uloyiko lwabanye lokungabiki emapoliseni kukuba lowo uthe wabanjwa akachithi
xesha lide eluvalelweni.

Akuthethileyo kungqinwe
nangabahlali kwalapha embizweni. Abahlali bathe, boyika ukuchaza abaphuli
mthetho kuba babuya baziphindezele emva kokukhululwa eluvalelweni.
 Abahlali baseThafalofefe
baqhube bathi, sasikhona isikhululo samapolisa esijikelezayo (Mobile Police Station)
kwaye laliphantsi izinga lolwaphulo mthetho ngoko. Bathe sonakaliswa ngenxa
yokubikho kwemvisiswano namapolisa awayesebenza kuso. “Amapolisa awayesebenza apha
ahamba engathandanga ngenxa yokubethwa, etyholwa ngokuthandana nabantu babantu bakwalapha ekuhlaleni
,” utshilo uNkosi Mcothama. 

Abahlali kule mbizo baphinde bacela ukuba sibuyiswe isikhululo samapolisa esijikelelzayo,
kwaye bazibophelela ukuba bazakusebenzisana namapolisa ukulwa nolwaphulo
mthetho kule ndawo. UNjengele Ntshinga uthi kukwizicwagciso zabo ukubuyisa isikhululo
samapolisa esihambayo xa besifuna abahlali. Ukwathe amapolisa azakubonakala
kangangoko eluntwini. UNtshinga uthe, intsebenziswano phakathi kwabahlali
namapolisa iyafuneka kakhulu ukuze ilwe nezenzo zolwaphulo mthetho, ezifana
nokubulalana koluntu, udlwengulo ukuthengiswa kweeziyobisi nezinye iindlela
zolwaphulo mthetho.