Bafundiswa ngeemveliso zombane ohlaziyekileyo

Abafundi baseJohnson Nqonqoza eSomerset East befundiswa ngeemveliso zombane ohlaziyekileyo

Abafundi abakwizikolo ezingqonge iifama zophehlo-mbane ngomoya, bafumene inyhweba yokufunda banzi ngombane ohlaziyekileyo owenziwa ngomoya.


Oku kuza emva kokuba inkampani yombane owenziwa ngomoya kweli iSouth African Wind Energy Association (SAWEA) ithe yabambisana neYunivesithi yezoBuchwepheshe eThekwini  (DUT) kwakunye nebhunga lezophando nenzululwazi iCouncil for Scientific and Industrial Research (CSIR) ukwenza lo msebenzi, owenziwe wayimpumelelo yiloli yabakwa-EnergyDRIVE.

Le loli inezixhobo ezifana neSola, indawo yokwenza umbane ngemveliso yenkunkuma, umabonakude nezinye.

Iphondo laseMpuma Koloni lineefama zophehlo-mbane ngomoya ezifana neNojoli Wind Farm, Cookhouse Wind Farm, Metrowind Van Stadens Wind Farm, Jeffreys Bay Wind Farm, Kouga Wind Farm kwaneGibson Bay Wind Farm.

Ingqonyela yakwaSAWEA uBrenda Martin uthi bakwenza oku ngenxa yokuba bafuna abafundi abakwiindawo ezikufutshane nezi fama babenolwazi ngobuchwepheshe obusetyenziswayo xa kuveliswa umbane ophehlwa ngomoya. 

“Le loli iqulathe izinto ezinika umdla ezithi ziveliswe bubuchwepheshe obusetyenziswayo xa kuphehlwa umbane ohlaziyekileyo,” utshilo uMartin.

Izikolo ezixhamlayo kolu lwazi ziquka iJohnson Nqonqoza Secondary School, Soqaqamba Secondary School, Rocklands Intermediate School, Hankey Secondary School, Lungiso High School neQhayiyalethu Intermediate School.

Le loli ishiye iThekwini ngomhla wesithathu kule nyanga kwaye kulindeleke ukuba ijikeleze kwiindawo ezineefama zophehlo-mbane ngomoya eMpuma Koloni phambi kokuba iye eNtshona Koloni, Mntla Koloni ze iphindele KwaZulu Natal ngomhla wamashumi amabini anesine kwakule nyanga.