Bafundiswa ngombane ohlaziyekileyo kwanococo lwendalo

UMBANE ohlaziyekileyo ngumbane ophehlwa ngezixhobo ezincedisa kucoco lwendalo.

Kodwa ingaba yintoni ebalulekileyo nangakumbi ngolu hlobo lombane?

Oku kuvele ngethuba itrakhi yakwaEnergyDRIVE ibijikeleza eMpuma Koloni kule veki, ithetha namakhulu ngamakhulu wabafundi basesinaleni ibafundisa malunga nobuchwepheshe bombane ohlaziyekileyo.

Abafundi bezimase inkqubo yokuxhobisa ngombane ohlaziyiweyo eAeroville Secondary School eSomerset East UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Eli nyathelo lixhaswa ngezimali yiFama yoPhehlombane ngoMoya yaseCookhouse (Cookhouse Wind Farm).

“Le khonteyina (yale trakhi) iquka imiboniso enika umdla ekuncediseni ekuqondeni ngcono ubuchwepheshe obunxaxhileyo bombane ohlaziyekileyo kwaye ixhobisa ngeziphehli zombane ohlaziyekileyo kuquka nolwazi olubalulekileyo mayelana nokuguquguquka kwemozulu kwakunye neenkxalabo zezendalo ezigubungele ilizwe lakowethu kwakunye nehlabathi liphela,” utshilo uTshepo Kgoloane, uManejala weMisebenzi yoLuntu kwiFama yoPhehlombane ngoMoya yaseCookhouse.

Le trakhi inomboniso wesixhobo sophahla lwesola, isixhobo sokufudumeza amanzi ngesola, isixhobo sokuphehla umbane werhasi ngokusebenzisa inkunkuma (biogas digester) kwakunye nesiphehli sesola (photovoltaic panel).

Ngeli xesha le trakhi ijikeleza kwimimandla engqonge iCookhouse, ityhutyha iziza ezisibhozo, kukwakho nesiza esigxunyekwe eAeroville Secondary School eSomerset East ukwamkela abafundi abaze kule nkqubo yemfundiswano.