Bafundiswe imithetho yendlela abantwana besikolo

Abantwana besikolo namagosa karhulumente, kwiphulo lokufundisa ngokhuseleko ezindleleni. Umfanekiso: Umbhali Wethu

KUTHANDAZELWE iingozi zendlela kwisithili saseAlfred
Nzo, kwiphulo lokufundisa abantwana ngemithetho yezendlela.
 

Ibiyinginginya yabafundi abaphuma zakuNtabankulu
ebebeyinxalenye yomngcelele obufundisa ngemithetho yezendlela, obuqhutywa kule
dolophu, waladelwa ngumthandazo kwiholo yetyalike yamaWisile.

Eli phulo lokhuseleko ezindleleni
beluququzelelwe lisebe lezothutho kwisithili seAlfred Nzo ngenjongo
yokubhiyozela inyanga yezothutho.

UXolisa Jakuja ongumphathi wesebe lezothutho
eAlfred Nzo uthe kubalulekile ukuba abantwana bafundiswe ngemithetho yezendlela
beselula. 

“Uninzi ngabantwana abasebancinci ababangamaxhoba eengozi zendla
kulengingqi, kwiveki ephelikeyo besingcwaba abanye eMbizana. Kungako sicinge
ukubabiza bonke sibe neli phulo lijolise kubo,” utshilo uJakuja. 

Uthe
belisebe baceba ukuliqhuba eli phulo minyaka le, ngethemba lokunciphisa iingozi
kwisithili jikelele.

Ubishop Mbulelo Ngqono ibinguye osikelele
eliphulo ze wathandaza ekhalimela ingozi ezindleleni. Uthe uyavuya iAlfred Nzo
ide yanephulo eliloluhlobo kuba uhola uN2 phakathi kwaseMaXesibeni noMthatha
waziwa kakhulu njengendawo yeengozi, nto leyo ithi kufuneka kusetyenzwe nzima
ukunciphisa ezingozi.

Uthe umthi ugotywa uselula kuhle xa kuqatshelwe abantwana
ngolusuku, lwenziwa olwabo.

ULindokuhle Javu (11) umfundi wababanga aphantsi
kuNtabankulu uthe: “Ndifunde ukuba mandiqaphele endleleni ndijonge macala
onke xa ndizakuwela kwaye ndingavumi ukukhweliswa imoto egcwele kakhulu.
Ndiyavuya kuba ndizozikhusela  ngokwam endleleni.