Bafundiswe ngenkqubo yombane ohlaziyiweyo

ABAFUNDI bakaGrade-3 kwizikolo ezikumasipala iKouga kumantla eBhayi, abebengenele ukhuphiswano lokuhlolwa ulwazi ngombane ohlaziyiweyo, bathe bafumama inyhweba yokutyelela ifama yophehlo-mbane kusetyenziswa umoya eJeffreys Bay.

Oku yinxalenye yebhaso abalifumene kolu khuphiswano.

“Ababafundi bamele izikolo ezikwishumi elinesibini ezithe zayinxalenye yokuhlohlwa banzi malunga nokuba umoya lo udibana njani nokuphehlwa kombane,” utshilo uMarion Green-Thompson, umanejala wophuhliso loqoqosho kwiJeffreys Bay Wind Farm.

Le nkampani ikwisivumelwano nesebe lezemfundo ngeenjongo zokukhuthaza ufundo lweencwadi kubantwana bezikolo zaseJeffreys Bay, Hankey, Patensie neHumansdorp. Amabhaso abathe bawafumana aquka iincwadi, iikhamera kwanezixhobo zenzululwazi.

UGerhard Grundling inqununu kwisikolo iGamtoosvalley Primary School, uthi abantwana bakhe abakhange bonwabe kuphela koko bafunde lukhulu kolu khuphiswano. “Abantwana bam bafunde ukuba umoya uyakwazi ukuvelisa umbane, aphinde asizele namaza olwandle.

“Le nkqubo ibafundise nokuba ukudlulisa umyalezo besebenzisa ubugcisa,” kutsho uGrundling.

Izikolo ezithabathe inxaxheba koku yiChigwell Primary School, Gamtoosvalley Primary School, Graslaagte Primary School, Kruisfontein Primary School, Masisebenze Primary School, Mzingisi Primary School, Patensie Primary School, Quagga Primary School, St Patricks EC Primary School, Vukani Primary School, Weston Primary School neSea Vista Primary School.