Bafungele usibonda ngomba wamanxiwa eNgcobo

Abahlali belali yaseMsawana eNgcobo, abadilizelwe amanxiwa abo ngusibonda omtsha kule lali, bamfungele lo sibonda besithi akukho kwandawo baya kuyo kuba banegunya lokwakha kula ndawo.

Ixhoba lokuqala elichithelwe inxiwa lithi iimfanelo zonke ezikhutshwayo xa umntu ecandelwa inxiwa lazikhupha.

“Ndisebenze kakhulu kula ndawo ndacoca ngokwam kuba sabekwa kwindawo ekungazanga kwakhiwa kuyo eyayifuna ukusetyenzwa kuqala. USibonda welali ogama linguZimkhita Nyabali wathi akubona ukuba indawo intle kwaye icocekile baqala neqela lakhe ukusigrogrisa besothulela neepali ezo sasizifakile kuba besithi masisuke asihlelanga ngokusemthethweni.

“Kuba sisokola singathathi ntweni okanye singamanina singenabathetheleli masisokole kwindawo yethu bekunobekiselaphi ukuba bekuthwa ndingowenye idolophu kuba ndikwangowaseNgcobo,” litshilo ixhoba lokuqala.

Elinye lithi, kukho abantu bezinye iidolophu kodwa amanxiwa bawafumana kwaye abasokoliswa. Bakwatyhola ngelithi uNyabali uwafunela kuye la manxiwa kuba sele enamathathu ngakuye.

Ixhoba nalo lithi akukho nto elingayihlawulanga. Uthi ayilo nxiwa lamgunyathi kuba naye wakhupha zonke iimfanelo ezifunwayo.

Olwela amalungelo abahlali kula mmandla uMichael Jezile uthi uNyabali ungene ngomhla wesixhenxe kwinyanga kaCanzibe kulo unyaka.

UJezile uthi le mpatho-mbi kaNyabali kubo ibonisa ukunyathelwa kwamalungelo abo beluluntu lale ndawo. Uthi uvalwe umlomo nguNyabali kuba esithi angaphindi athethe kwindibano zelali angathathi nxaxheba kuba esilwela ukungohluthelwa abantu abanxiwa.

Ingxelo zithi kukho neetitshalakazi kweli qela likaNyabali, ezimncedisayo.

Le ngxaki yamanxiwa sithetha nje sele ikwinkundla zamatyala aseNgcobo nanjengoko amaxhoba athi azifunela amagqwetha. Bayabuyela kwiinkundla zamatyala kule yeThupha.

Iinzame zokufumana uNyabali aziphendulele, ziwe phantsi. Akakhange awubambe umnxeba kwaye kumyalezo ebeshiyelwe wona ebengekaphenduli.