Bagibisele izithuko kusekela-mphathiswa

UMSITHO wokuxoxa ngezehlo zodushe noxhatshazo olujoliswe kumanina obuzakubanjelwa kwiYunivesithi iRhodes eRhini ugxojwe ngamatshantliziyo ale yunivesithi.

Ababafundi bavalele ekoneni usekela-mphathiswa wemfundo ephakamileyo uMduduzi Manana benyanzelisa ukuba athethe nabo.

UManana ebezakuba yinxalenye yalo msitho ephelekwa nguGqirha Sizwe Mabizela oyiNgqonyela yaseRhodes, uGqirha Mvuyo Tom oyiNgqonyela yaseFort Hare kwakunye noCriselda Kananda-Dudumashe ongumsasazi kwanetshantliziyo lesifo sikagawulayo. Abameli beeyunivesithi neekholeji zeli loMzantsi Afrika bebezakuthabatha inxaxheba kulo msitho.

IYunivesithi yaseRhodes ikhe yasezindabeni ngenyanga kaTshazimpuzi kulo nyaka emva kokuba abafundi bayo, uninzi lwabo ingamanina, bathi babamba uqhankqalazo bekhala ngezehlo zodlwengulo kweli ziko.

Ababafundi bakwathi bafuna bagxothwe bonke abo babandakanyeka kwezi zityholo, nto leyo inika ubunzima kubaphathi beRhodes kuba abatyholwa abakafunyanwa benetyala.

Kuthe nje phambi kokuba kuqalwe kulo msitho, abafundi baseRhodes baphakamisa amaphekepheke abo abonakalisa ukunyevula. Kusajongwe leyo, ababafundi bavele bakhulula iimpahla zabo zangentla baveza amabele kodwa egqunywe yibhodi (bra).

Ibe seso sankxwe, aba bafundi bengavumi kugoba uphondo kuba bebanga ngelithi abakhange bamenywe kule ndibano.

UManana kwakunye neziphathamandla kunyanzeleke ukuba balishiye iholo apho bekuzakuqhubeka khona umsitho, bayokuzivalela kwindlu ethile behlinza impuku.

Emva kwethutyana uManana uye waphuma, ngexesha apho abafundi bebengxange emnyango benyanzelisa ukuba athethe nabo.

“Ungusekela-mphathiswa onjani lo uzakuhamba engathethanga nathi,” kubuze omnye umfundi wasetyhini. “Ukuba uhamba ungathethanga nathi, kungcono wehle kwisikhundla sakho,” kuvakele omnye umfundi.

Ngethuba uManana exelela ababafundi ukuba inyewe yaseRhodes uyiyekele kuMabizela neziphathamandla zakhe, umsindo uvele wakhula nangakumbi.

Abanye bebemthuka logama abanye bavele bagqiba kwelokuba mabamxinanisele angakwazi ukuhamba. Ngelo xesha ke, abanye bebesebenzisa namandla abo bembambile.

Kuncede ngokungenelela koonogada baseRhodes, wafumana umtyhi uManana.

Uthe akufumana umtyhi, abanye babafundi bayokuvala kwimoto yakhe ukuba bengafuni ahambe.

Ibengumjijiswano de omnye umfundi wathuka unogada kaManana esithi: “Uyindoda enjani le ibamba umfazi kanje.” Ngelo xesha ke, omnye umfundi uye wawa phantsi kubonakala ukuba ebefikelwe sisiyezi.

Isuke ngokutshisa ivili phantsi imoto kaManana, babe abafundi beyigxogxa ngeebhotile zeplastiki.

Itshantliziyo lomfundi waseRhodes uNaledi Mashishi, okwakwibhunga labafundi elilawula le yunivesithi, uthi abafundi bashiywa ngumonde kuba kudala iyunivesithi ingade ihlale phantsi ithethe kwakunye nabo. Kodwa ke uMashishi ukwathe abafundi baphose ithuba lokuva ngokuqulathwe yile ngxoxo engadange ibe kanti ithabatha inxaxheba.

UMabizela uthi abafundi baseRhodes abazimiselanga kuhlala phantsi bathethe neziphathamandla. “Ngelishwa akukho ngxaki enokuze isombululeke ngaphandle kwesithebe sengxoxo,” utshilo uMabizela.

UKananda-Dudumashe uthi unxibelelwano oluphanzileyo phakathi kweRhodes nabafundi luyichanile le ngxoxo.

“Abafundi bayakhalaza bathi khange bamenywe kule ngxoxo. Andiqondi ukuba yinto entle leyo. Bekufanele ukuba kuthethiwe nabo kuba abanye babo bangamaxhoba oxhatshazo,” utshilo uKananda-Dudumashe.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za