Bagrogrisa ngogwayimbo otitshala eMakaula

BABAMBE ugwayimbo ootitshala besikolo
iMakaula kwaBhaca ngoMvulo wale veki ngeliphakamisa izikhalazo zabo kwinqununu
yesi sikolo. Abatitshala batshise ngaphandle kwamagumbi okufundela kwesisikolo,
bekhalaza ngelithi izikhalazo zabo azithathelwa ngqalelo lisebe lezemfundo
eMpuma Koloni.
 Bangaphaya kuka1300 abafundi besi sikolo abathe
bachaphazeleka ngelixesha lolu gwayimbo.

Ootitshala batyhola inqununu uLuzuko Mbamba
ngempatho egwenxa, equka izigrogriso azenza kubo zokubagxotha emsebenzini,
nokohlwaywa kwabafundi bebethwa ezimpundu. Abatitshala bamchaze njengomntu
okrwada lo kaMbamba othuka ootitshala phambi kwabafundi, kwanokugxothwa kootishala
abasebenza phantsi kwesigqeba solawulo lwesikolo. Bagrogrise ngelithi
bazakuliqinisa oluqhankqalazo ukuba akukho manyathelo athatyathwayo ngakule
nqununu.

Bathe isebe lezemfundo kwisithili sakwaBhaca
zange lwazithathela ngqalelo izikhalazo zabo, nto leyo ibenze ukuba
baqhankqalaze esidlangalaleni. Balinike elisebe de kube nguMvulo weveki
esikhangele kuyo ukuba liphendule kwizikhalazo zabo, kungenjalo bazakudala
omkhulu umonakalo.

UMbamba oyinqununu yesisikolo uziphikile ezi
zityholo, kodwa wala ukunaba.
Nomlawuli wesebe lezemfundo kwaBhaca uMalusi Sobikela uzikhanyele izityholo ezithi
beli sebe basilele ukuthatha ekuthatheni amanyathelo kwizikhalazo zootitshala
eMakaula.
Umfundi webanga uGrade 11 ominyaka ilishumi lisesihlanu uthe ukufunda eMakaula
yinkxwaleko, nangona abazali bathanda izinga leziphumo ezihle kwesi sikolo.
 Lo mfundi uthe bafunda bephantsi kokungcungcutheka
besoyika inqununu ebabetha ezimpundu. “Akumandanga ukufunda apha, inqununu
iyoyikeka ihleli inomsindo ithuka ootitshala kwaye isibetha ezimpundu. Xa athe
wacaphuka kakhulu ukubetha nakanjani emzimbeni akugqiba athi buyela egumbini
lokufunda,” utshilo lo mfundi. “Kunamagumbi awafake iikhamera zokugada into
eyenzekayo maxa onke. Siqala ukungena nge 5:30 kumagumbi okufundela ngo6am
amasango avaliwe kwaye uzobethwa ngengomso xa ufika,” uqhube watsho
umfundi. 

Isithethi sesebe lezemfundo eMpuma Koloni uMalibongwe Mtima uthe,
isebe lizakuthumela igqiza elizakuphanda izikhalazo zaba titshala kwesi sikolo.
UMtima uthe. “Ukohlwaya kwabafundi ngokubethwa akwamkelekanga, kodwa kukho
abazali abanyanzelisa ukuba isetyenziswe kwezinye izikolo.” UMtima uthe,
uphando lwesebe lilo ezizakubeka elubala okuqhubeka kwesi sikolo. 
IMakaula sesinye sezikolo eziqhuba kakuhle kakhulu kwesi sithili kwiziphumo
zebanga leshumi.