Bagrogrisa ngokukwaya unyulo eBhayi

Bagrogrisa ngokukwaya unyulo loorhulumente basemakhaya abahlali bakawadi 41 eBhayi nebandakanya ilokishi yaseJoe Slovo, iChatty neDespatch ukuba umasipala weNelson Mandela Bay uyoyiswa kukuphumeza amabango ale wadi.

Aba bahlali bebevutha ngumsindo ngethuba beqhankqalaza phambi kweholo yesixeko saseBhayi apho kuzinze khona i-ofisi kasodolophu walo masipala uGqirha Danny Jordaan. Phakathi kwamaphekepheke amaphepha ebephephezeliswa ngaba baqhankqalazi bekukho nebibhalwe imiyalezo ethi: “Sithembele kuwe Jordaan”, yimbi isithi: “Mabawe oonomgogwana booceba”, eminye isithi, “Ukuba asisinikwa isikolo asiyi kuya nathi evotini”.

Imiba ephambili kumabango ale wadi lulwakhiwo lwezindlu zeRDP nophuhliso lwale ndawo ngokuthi kusondezwe iinkonzo zikamasipala.

Ifunda uxwebhu obeluqulethe la mabango, enye yeenkokeli zale wadi, uGcobani Mpati ubale isikolo, ikliniki, nesikhululo samapolisa njengezinye zezinto ezidingeka ngamandla kule ndawo. Ukwabale ukulungiswa kwezitalato zabo njengezikwimeko embi esithi bafuna ukuba zandlalelwe itha, bebanga nokuba kubonelewe nabantwana babazali abafuduselwe kwezinye iindawo ngesithuthi esizakubasa sibabuyise emva kwesikolo.

Uthe yiminyaka abantu abangabanini zindlu behleli ezindlini ngaphandle kwamaphepha obunini abizwa ngokuba ziitayitile esithi abanye babo bade bayokulala kobandayo besajonge enkalweni belindele ezo tayitile.

Lo kaMpati uthe iwadi yabo yenye yeendawo ezingasiwanga so ngumasipala nto leyo ebangela ukuba kunyanzeleke balwe kube mdak’ iisali ukuze amabango abo afezekiswe.

“Salwa kwabuhlungu nalo masipala sicela ukuba kuncedwe ilokishi yamatyotyombe aseNyamazane ngoosinga bamagumbi angasese ohlobo lwama bhakethi. Lolo xinzelelo olwabangela ukuba siliphumelele elo dabi,” uthethe watsho.

Esamkela olu xwebhu, usekela sodolophu walo masipala uBicks Ndoni ucele ukuba abahlali banike umasipala ithuba elaneleyo endaweni yeentsuku ezisixhenxe afunjathiswe zona ngabaqhankqalazi.

UMpati uthe, bayokuzongeza ezo ntsuku ngezinye ezikwasixhenxe esithi ukuba abafumani mpendulo icacileyo emva kwelo xesha bayakuthabatha amanye amanyathelo.

“Sifuna usodolophu nesigqeba sakhe basijonge kakuhle lungekabi phi unyulo luka- masipala,” waleke ngelitshoyo.