Bagwetywe iminyaka elishumi ngobuqhophololo ababezenza amagqirha

Agwetywe iminyaka elishumi amadoda amabini, uKiseka Rashid (46) noTony Lubenga (34) ababezenza amagqirha emva kokuba becebise indoda ukuba iyeke emsebenzini ukuze bakwazi ukufumana imali yakhe yomhlalaphantsi.

Ukongeza kwityala labo lobuqhophololo, uRashid noLubenga bakwagwetywe iinyanga ezintathu ngokwaphula umthetho weImmigration Act yinkundla yengingqi yaseMonti ngomhla wesine kweyeKhala ka2024.

Esi sibini sabanjwa liqela leeHawks laseMonti eliphanda ngolwaphulo-mthetho iSerious Commercial Crime ngomhla we18 kweyoKwindla ka2021.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seeHawks, uWarrant Officer Ndiphiwe Mhlakuvana, ngomhla wokuqala kweyeKhala ka2019, ummangali waya kwigqirha kumbindi wedolophu yaseMonti nalapho wathathwa wasiwa kwelinye igumbi waze wahoywa ngabatyholwa abazazise ngelithi bangamagqirha.

“Ngethuba bemhlola ummangali wenziwa ukuba akholelwe ukuba uthetha nezinyanya zakhe.

“Emva koko, waphenjelelwa ukuba ayeke emsebenzini ukuze afumane yonke imali yakhe yomhlalaphantsi, kamva wayeka emsebenzini.

“Emva kokuba eyekile emsebenzini wayalelwa ngabatyholwa ukuba akhuphe yonke imali yakhe yomhlalaphantsi ayizise kubo njengoko iza kuphindaphindeka ngelabo. Ummangali uye walandela umyalelo ngenxa yoko waphulukana nezigidi ezintathu zeerandi (R3 million),” utshilo uMhlakuvana.

Lo mba uye waxelwa kwiiHawks ukuze bawuphande. Uphando lweeHawks lwakhokelela ekubanjweni kwesi sibini ngomhla we18 kweyoKwindla ka2021 kwaye savela phambi kwenkundla kamantyi waseMonti ngomhla we19 kweyoKwindla ka2021.

Ingxelo ithi bagcinwe eluvalelweni ukusukela oko babanjwa. Abatyholwa baye bavela amatyeli amaninzi de bagwetywa yinkundla yengingqi yaseMonti ngomhla wesine kweyeKhala ngo2024.