Bagxeka ukutshiswa kwezikolo eVuwani

Indibanisela kwinguqu yemfundo ephakamileyo iHigher Education Transformation Network (HETN) isigxeke kabukhali isenzo sokutshiswa kwezikolo eziliqela kwindawo yaseVuwani eLimpopo ngethuba benendibano yesisombululo sale nyewe ngeCawe yale veki.

Ithi ukutshiswa kwezikolo kwanamaziko alulutho kuluntu akusokuze kusombulule imicelimngeni ejongene nabahlali. Ithi endaweni yoko iyakubuyisela umva urhulumente.

I-HETN ibongoze abahlali baseVuwani isithi mabakhangele ezinye iindlela zokubonakalisa ukungoneliseki kwabo xa bethe aboneliseka entweni endaweni yokumosha izikolo ebesele zikhona.

Ukanti iHETN ithi iyiqwalasele nendima ethe yadlalwa ngabanye babazali ebebengalali bencama iingubo zabo begade izikolo kwiindawo zabo zokuhlala.

Ngoku lungena kwiveki yesibini uqhanqkalazo kula mmandla oluqhutywa ngabahlali nabangafuni ukudityaniswa kweMalamulele kwakunye Vuwani.