Bagxothiwe abathengisi eLoyiso eMdantsane

Othengisa iilekese ecaleni kwaseLoyiso S.S.S.

UNomakhaya Ruga, unetafile yakhe yokuthengisa iilekese ecaleni kwethala leencwadi kude kufuphi nesikolo esi iLoyiso kunye nogxa wakhe.

Uthi le nqununu yabaxelela ukuba sele bekhona abangaphakathi abantu abathengisayo, yabaxelela nokuba bambalwa abakhe abafundi ngoko mabaye kwezinye izikolo ezinabafundi abaninzi.

Kumbuzo wethu wokuba baya njani bona bekhona nje abakhoyo abathengisi ngaphakathi…badize ukuba:

“Oomama abathengisa pha baya balambisa abantwana kuba baya bengayi esikolweni ukuyo kuthengisa, amaxesha amaninzi bathenga ngaphandle abantwana bayasokola. Kanti ngumntwana oza kuzikhethela ukuba ufuna ukuthenga ntoni kwaye kweyiphi itafile mabangagqityelwa nguye abantwana.”

Uthi enye yeetitshala epha ngaphakathi esikolweni, yabaxelela ukuba indawo ikhona akukhethwanga bani bangangena bathengise.

Inqununu yesikolo iLoyiso S.S.S, uM.Dabi, ngethuba singene ngaphakathi ukuva elakhe icala ngezi zityholo zikaRuga, uvumile ukuba wabaxelela indawo ayikho sele kukho abakhoyo abathengisayo oomama.

UDabi ephendula engxamile, esithi lincinci elakhe inani, wayethe mabaye eSandisiwe apho kukho abafundi abaninzi.