Bahlanu ababhubhe kwingozi yemoto kuQumbu

Ngabasetyhini abathathu kwakunye namadoda amabini ekuquka nomqhubi kuwo abathe baphulukana nobomi babo kwangoko kwingozi eyenzeke eSulenkama kuQumbu ngorhatya lwangoLwesithathu.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seSebe lezeMpilo eMpuma Koloni uSizwe Kupelo ithi, abalishumi basafumana unyango kwisibhedlele iNurse Knight kuQumbu logama abasixhenxe kwelishumi befumene umonzakalo ongephi, abathathu kubo bafumene umonzakalo entloko.

Isithethi seSebe lezoThutho noKhuseleko eMpuma Koloni u-Unathi Binqose uthi ingozi yenzeke emva kwentsimbi yesithandathu izolo, apho iQauntum ebithwele abantu iye yangquzulana neFortune ebinabantu ababini yona ngaphakathi. Umqhubi weQuantam ngomnye wabaphulukene nobomi kule ngozi.

UMphathiswa weSebe uXolile Nqata unqwenelela aba basalwela ubomi babo esibhedlele impilo ekhawulezileyo, logama ekwadlulisa amazwi kumalungu eentsapho ezintlanu ezithe zaphulukana nobomi kule ngozi.

UBinqose uthi iSebe likhuthaza abasebenzisi bezithuthi bahlale bethe qwa ezindleleni maxa onke.

Unobangela wengozi awukaziwa kwaye usaphandwa. Iqwakuqwaku lokubulala livulwe kwisikhululo sakuQumbu.