Bahleka ilokhwe kaBoity

ENDAWENI yokufumana ukunconywa ngelokhwe yakhe ekudidi oluphezulu ebeyinxibe kumsitho wamawonga eSouth African Music Awards (SAMAs) eThekwini ngoMgqibelo, umsasazi kamabonakude uBoitumelo Boity Thulo uphele sele eyintlekisa kumaqonga onxibelelwano, bambi besithi bayalibona ilungu lakhe labucala, logama enxibile.

UThulo ebenxibe ilokhwe eluhlaza eneendawo ezibonakalisa inyama yakhe, ingakumbi amathanga. Emva kokubona imifanekiso yale lokhwe uluntu lukhwele luzehlela kule nzwakazi imanzandonga, lusithi ilungu lakhe labucala liyabonakala ngoku anxibileyo.

Umsebenzisi kaFacebook uthe: “Mna ndigxeka lo mntu ebesenza ilokhwe nabahlobo bakaBoity ngokungamxeleli ukuba ilungu lakhe labucala lingaphandle.”

Omnye umsebenzisi kaFacebook uthe: “Yhoo!” logama omnye ethe akaboni kwanto igwenxa ngelokhwe kaBoity.

Zonke ezi zenyeliso azikhange zimthintele uBoity ekubeni onwabe eThekwini. Kwankqu nemifanekiso yale lokhwe yakhe ibisekhona kuTwitter wakhe izolo.

“Anduzuvumela abagxeki batshintshe ubusuku bam obuhle kangaka,” kubhale uBoity kuTwitter ngoMgqibelo.

Ebonakala ebucaphuka yintlekisa yelokhwe yakhe kumaqonga onxibelelwano, uBoity ubhale ngolwimi lwakubo lweSetswana esithi: “Le tlwayela batho masepa (niqhela abantu ubu….). Ayinyamezeleki le nto.”

Ayiqali into yokwenziwa intlekisa ngemifanekiso kaBoity. Kwinyanga ephelileyo uBoity ebehlekwa kumaqonga onxibelelwano emva kokuthenga ipomakazi lendlu njengesipho sakhe sokubhiyozela ukugqiba iminyaka engama-26.

Abantu babesithi le ndlu kaBoity ingathi sisibhedlele, logama abanye babesithi ingathi yiFET College.