Bajayiva emlilweni eCacadu, Dordrecht naseKomani

Uvuthe iintsuku ezintathu umlilo kwibhulorho engena kwidolophu yaseCacadu

Bazijul’ ujacu emapoliseni abahlali bedolophu ezintathu iCacadu, Dordrecht neKomani kuqhankqalazo olubangele ukuvalwa kwevenkile ezingaphezu kwamakhulu amathathu.

Ngentseni ngomhla weshumi elinesibhozo, abahlali bedolophu yaseCacadu naseDordrecht, bavale zonke iindlela betshisa amatayala, beqhankqalazela ukunganikwa iinkonzo nokuqeshwa kwabantu abavela ngaphandle.

Ukuvalwa koohola bendlela uR410 no392 kubangele ukungakwazi kuhamba kwabantwana besikolo abasinge eKomani, iinqwelo ezivela eKapa, iinqwelo zezigulana ezithutha abaguli, iimantyi, abatshutshisi abe beze kuxoxa amatyala nezigadla ezihambisa imithwalo.

Usodolophu walo masipala uNomveliso Nyukwana uthi akazani nalo olu qhankqalazo.

“Asiyazi ukuba kutheni beqhankqalaza aba bantu, ngomhla weshumi elinesithandathu kweyoKwindla bebefake umqulu wezikhalazo, sabanika iimpendulo zabo ngomhla weshumi elinesithandathu kuCanzibe, sivene ngento yonke,” ucacise watsho uNyukwana. Ukugxothwa kukaNyukwana njengosodolophu walo masipala sesinye sezikhalazo zaba bahlali.

Usihlalo wombutho wabahlali iSANCO eDordrecht, uLuyanda Saleni, uthi ababuyi ngamva de inkulumbuso negqiza likarhulumente ibanike indlebe.

“Iinkonzo, ukuqeshana ngokutshomana, izindlu ezichithwe azakhiwa kakuhle zezinye zezinto ezibangele olu qhankqalazo, asibuyi ngamva ade uMasualle, uXasa nesikhokelo seANC size kumamela,” uthethe watsho uSaleni.

UBanele Phemba weLady Frere Ratepayers Association uthi bakruqukile kukuqeshwa kwabantu abaphuma ngaphandle kwalo masipala neenkonzo ezingeziyo eluntwini.

“Sifuna isikhokelo sephondo seANC ukuba size kusinika iimpendulo, kudala esidelela usodolophu walapha uNomveliso Nyukwana,”utshilo uPhemba. Isitalato iIndwe sivaleke imini yonke ngoMvulo umhla weshumi elinesibhozo, nangoLwesibini umhla weshumi elinesithoba eCacadu.

“Akukho nto yamntu iza kutshiswa, akukho venkile iza kutshiswa, sigqithisa umyalezo wethu kumasipala nephondo,” utshilo uPhemba.

Kwimbali yezi dolophu zombini ukusukela ngeminyaka yoo1900 azizange zilubone uqhankqalazo olulolu hlobo. Abantu abangaphilanga abahambele kwisibhedlele iGlen Grey banyanzeleke ukuba bakhe ngeenyawo ukuya kufika esibhedlele.

Abezoshishino eCacadu naseDordrecht abasindanga ukubethwa lolu qhankqalazo, ilahleko yemali iqikelelwa kumashumi amabini ezigidi zeerandi (R20m) xa idibene.

UAnthony Thompson ongumnikazi wevenkile yakwaSpar eCacadu naseCala uthi bayabetheka lolu qhankqalazo.

“Kule veki iphelileyo bekukho uqhankqalazo olunje eCala, sikusuku lwesibini apha, ilahleko inkulu kakhulu, asinako nje ukuyidiza imali esiyenzayo ngemini kodwa yilahleko emandla, imali yezi ntsuku zombini ibinokuhlawula imirholo yabasebenzi,” uthethe watsho uThompson.

Ongumlawuli obambeleyo kwinkampani yakwaCash Build eCacadu, uthi baza kunyanzeleka ukuba benze iinguqu ezithile emva kolu qhankqalazo.

“Ngemini senza amashumi asixhenxe amawaka eerandi (R70 000) nangaphezulu. Kolu suku lulodwa silahlekelwe yimali eninzi kakhulu, sicela kufunyanwe isisombululo kule nto,” uthethe watsho umsebenzi.

Oosomashishini abancinci abathengisa ukutya okuvuthiweyo balila esimantshiyane eDordrecht naseCacadu, uMonica Mpongose uyacacisa:

“Ngemini senza imali ekumakhulu amane ukuya kwasixhenxe ngokuthengisa umngqusho, inyama nepapa. Ezi ntsuku zimbini zifana nonyaka wonke kuthi,” utshilo uMpongose.

Ongumphathi woMasipala waseMalahleni uGqr. Sithembele Vatala, ungqinele uNyukwana esithi abazani nalo olu qhankqalazo.

“Asilazi apho luvela khona olu qhankqalazo, kuba usodolophu ubamba intlanganiso nesikhokelo sabahlali rhoqo ngekota,” utshilo uVatala.