Bajike bazizilwanyana kwinzala yabo!

ULuniko (9) noImange (7) ababhubhe kakubi.

Ngeli xesha ngoLwesihlanu bekungcwatywa iintsana ezine eTsalaba eNgcobo ezibulewe ngunina, indoda (25) yakwilali iThafeni eDutywa ibulele abantwana ababini, owayo kwakunye nomtshana wayo ngolu suku lunye ngokubaxhaxha ngocelemba.

La maxhoba anqunqiweyo nguLuniko (9) nongumtshana wale ndoda kwakunye nentwazana yayo uImange (7).

Ingxelo ithi umama ongummelwane noziboneleyo, awayeyele ingxaki yakhe kumama weli khaya, egumbini lokulala wagagana nechibi legazi. Xa engena ezama ukuqonda, omnye uphantsi unqunqiwe, xa ephakamisa intloko ubona ingalo iyodwa phezu kwebhedi ngakumzimba walo uneminyaka eyi9 egqunywe umzimba ongentla.

Ngokwengxelo ephuma emapoliseni, ithi lo mrhanelwa unamashumi amabini anesihlanu (25) ubudala akanguye umntu ondlongondlongo kodwa uphila nesifo sokuxhuzula nesithi sakuvuka abe sisilwanyana.

UCaptain Siphokazi Mawisa wamaPolisa ePhondo uthi ngoLwesine weveki ephelileyo umrhanelwa wavukwa sisigulo sakhe wandlongondlongo, umama wakhe kwakunye nephelo lakowabo bahamba bamshiya kuba bengakwazi ukumelana naye bemshiya ngasemva noImange kwakunye noLuniko kuba ebathanda kakhulu, bengazi ukuba uza kubaxhaxha.

Wavuma ukuba nguye obulele abantwana kwaye uza kuzisa ngokwakhe emapoliseni.

Le ndoda ayinikwanga bheyile ngoMvulo kule veki ngethuba ivela enkundleni yamatyala eDutywa. Iza kuvela kwakhona ngomhla wesithandathu (6) kweyoMnga, apho iza kube ifaka isicelo sebheyile.

Umsunguli wombutho olwela amalungelo abantwana eMpuma Koloni, Ikhula Community Development Project, uPetros Ntshele Majola, uthi ziye zimothusa nangakumbi ezi ziganeko. NgoMvulo iKhula ityelele kweli khaya lamaxhoba.

“Ngokwenene sizibonele ngamehlo, seva ngeendlebe xa umama wasekuhlaleni nokwahlobene nekhaya ezoba umbono awafikela kuwo ngentseni yangoLwesihlanu kwiveki ephelileyo. Lonzakele ikhaya kwaye nam andizonixokisa, intliziyo yam iyopha,” utshilo uMajola.

Umrhanelwa waphumelela uGrade12 ngo2016 eFort Malan S.S.S.

Ingxelo ephuma kuMajola ayifumene kwikhaya yeyokuba le ndoda ingumntu olunge kakhulu kwaye wahlaselwa sisifo sokuxhuzula emva kokuphumelela uGrade12 akabisakwazi ukuqhubekeka phambili nokufunda.

Utata uMatikiti nolilungu losapho, kumyalezo awushiye kweli phephandaba I’solezwe lesiXhosa uthe “asazi kwenzekani nathi sisothukile, sisadanile, asikalazi nolomngcwabo usuku.”