Bakhahlela kwigorhakazi leshishini loonoteksi

UNoluntu Mahashe usihlalo weSANTACO kwiphondo iMpumakoloni ezimase uqhankqalazo lonotekisi eQonceUmfanekiso: BHEKI RADEBE

IXESHA ibiyimizuzu elishumi phambi kwentsimbi yesihlanu malanga ngoMvulo umhla weshumi elinanye, ngaphakathi endlini kwaNoluntu Mahashe yabe isitsho ngentsholo emnandi ikwayala icula uNzulu yeMfihlakalo, phandle ke yabe igalela ngamandla imvula.

Oku kungenxa yokuba kwikhaya likamam’ uMahashe eMorningside eMonti, bekukho iqela labazili bekhokelwa nguMphathiswa wezoThutho noKhuseleko uWeziwe Tikana.

Bebezokukhunga usapho lakwaMahashe emva kokusweleka kukaNoluntu obengusihlalo wombutho woonoteksi iSANTACO kwiphondo laseMpuma Koloni. UMahashe ubhubhele kwisibhedlele saseMonti ngoLwesihlanu emva kwengulo emfutshane eyoyanyaniswa nomhlaza.

UTikana umchaze uMahashe njengegorhakazi ebelinombono wenkqubo yothutho lukawonkewonke esemgangathweni.

“Bekuthi mhla kukho into exakileyo, avele ngeenjongo zokuza nesisombululo. Nokuba ezinye izinto bezenziwe nguye, ebeyazi ukuba isisombululo yinto efanelekileyo.

“Sifuna ukuthi silisebe, sifuna intsebenziswano iqhube, singayiboni ingekho ngenxa yokungabikho kukamama uMahashe, kuba kwakuthi xa kungemnandanga sithi ukuba ebekhona ngekungenje,” utshilo uTikana.

UTikana uthi uyathemba ukuba iimfundiso zikaMahashe zakuhlala zihleli kwiinkokheli ebesebenza nazo kwishishini lothutho loluntu.

“Kodwa siphinda sizinike ithemba, kuba ebehlala esixelela ukuba uyafundisa kubantu akhokela nabo futhi ade afundise nathi. Ebesithi kum ‘ungumntwana nokuba ungumphathiswa’.

“Sifunde lukhulu kuye, ingakumbi umbono wakhe ngothutho lukawonkewonke. Ebengayirhaleli into yokuba uthutho lukawonkewonke luhexe. Ifuna lo nto ke siyazi ukuba sishiywe ligorhakazi ebelikhokela ngombono,” kutsho uTikana.

Phambi kokuba abhubhe ngoLwesihlanu, uMahashe ubize iinkokheli zeSANTACO ezixelela ngobunkenenkene bemeko yakhe.

“NgoLwesine phambi kokuba asweleke usibizele esibhedlele sisikhokelo seSANTACO, esixelela ukuba iingxelo zikagqirha ziphumile, futhi imeko yakhe ibonakala ibheka phambili kunokuya emva,” itshilo inkokheli yeSANTACO ephondweni.

Isithethi seSANTACO eMpuma Koloni uGebs Mtshala uthe: “Ebenesakhono esinomahluko. Ebengumavula kuvaliwe. Amava akhe ibikukuza nesisombululo. Ngethamsanqa sichithe ixesha elivisayo naye, ngoko ke sifunde lukhulu.”

Namhlanje (uLwesine) kuxhonywa ibhatyi, nanjengoko lo mama ebelikholwa ehamba uLwesine.

Inkonzo yesikhumbuzo kaMahashe iza kubanjelwa kwiHolo yeSixeko saseMonti ngoLwesithathu weveki ezayo, ze umngcwabo uqhutyelwe eAbbotsford Christian Centre ngoMgqibelo (umhla wamashumi amabini anesithathu).