BAKHALA NGABATHENGI ABATHENGISA NGOMZIMBA

UKUSEBENZA ngokuthengisa ngomzimba kwizitalato zaseMonti kubuhlungu, kuba uninzi luphulukana nobomi balo ngenxa yokuxhatshazwa ngabathengi, oku kuvele ngethuba umbutho iAIDS Foundation South Africa kwakunye nombutho wabathengisa ngomzimba iSWEAT yaseBCM, bebambe ingxoxompikiswano malunga nemingeni abahlangabezana nayo emsebenzini wabo.

Le ndibano ibibanjelwe kwiCawe iCalvary ekwibala laseQuigney eMonti, umxholo usithi: “My work should not cost my life.”

Oshishina ngokuthengisa ngomzimba, encokola bucala nonondaba uthi basebenza nzima, abakhuselekanga.

“Sisebenza nzima kakhulu pha esitratweni kwaye lo msitho wanamhlanje ndiyabona uza kuhambela entweni kuba ukhuseleko ngoku siza kulifumana njengoko bekukho namapolisa kulo msitho. Kwaye nabantu bakutsho babone ukuba singabantu nathi. Abantu bazokuyazi ukuba lo ngumsebenzi wethu kwaye nokuba unjani siyakwazi ukwenza iingxaki zethu,” utshilo oshishina ngokuthengisa ngomzimba wakhe.

Aba bashishina ngomzimba babonakala besenawo namaphupho amahle ngobomi babo.

Omnye wabathengisayo uthi ngale ayenzayo imali usebenzela ukuziqalela ishishini lakhe ngenye imini, njengoko esithi soze abhubhe esengumthengisi.

OnguManejala kwicala lamalungelo oluntu eAFSA, uNontuthuzelo Fuzile, uthi umsebenzi wokuthengisa ngomzimba ayingowabo babhinqileyo kuphela, nawo amadoda ayarhosha.

“Asizokuphumla de babe abasebenza ngokuthengisa ngomzimba babe semthethweni kwaye bangaxhaphazeki. Sifuna nabo basagxeka abathengisayo sibafundise malunga namalungelo abathengisi,” utshilo uFuzile.

UFuzile uqhube wathi aba bashishina ngemizimba yabo banezizathu ezahlukeneyo nezivakalayo ezifanayo nabo bangathengisi ngamizimba kwaye mabangagxekwa, banganukunezwa.

UEric Daweti ongubhuti othengisa ngomzimba uthi kubuhlungu, kunzima ukubangumthengisi eBCM, abaninzi oogxa bethu baphulukene nobom babo kulo msebenzi. Uthi bamanxebanxeba kwaye futhi wonke ubani ungumarhosha qha ngokohlobo olwahlukileyo.

UDaweti uqhube wathi bayayidinga inkxaso yoluntu ekuhlaleni hayi ukugxekwa. Uthi baye baxhatshazwe nangamapolisa la fanele ukuba ayabakhusela. Uthi unqwenela ukuba urhulumente abakhusele kwaye nabo abathathele ingqalelo.

UKapteni Themba Lamani wamapolisa aseFleet Street obezimase lo msitho, uthi okwenziwa ngoogxa bakhe abangamapolisa kubathengisi akwamkelekanga. Uthi bekufanele ukuba bayabakhusela bangabaxhaphazi njengoko bedize oko abathengisayo. Uthi oku kungcolisa igama lamapolisa. ULamani uleke ngelithi umsebenzi wabo bengamapolisa kukuba bakhusele uluntu.

Ukuvala, obemele iBhunga leQonga eBCM, uNdzuzo Novuka, uthi ukuthengisa ngomzimba ngumsebenzi nawo lowo. Uluntu kumele luphathe ngembeko abathengisayo hayi ukubagxeka. Uthi mabahlonitshwe kuba ngabantu kwaye banamalungelo, ekupheleni kosuku babeka ukutya etafileni kwiintsapho zabo.

Uthi baza kuqinisekisa ukuba basebenza kakuhle ngokukhululekileyo nangokukhuselekileyo.

Eminye yemibutho ebizimase lo msitho yiBeyond Zero, SWEAT, SAPS, Sisonke kwakunye neBuhlebethu.