Bakhala ngempathombi eUmso TVET Private College

Amasango eUmso TVET Private College

Ulutsha oluqeqeshelwa izakhono zokuziphuhlisa kwindawo ebizwa Umso TVET Private College, kude kufuphi nasePhumlani eMonti, luthi aloneliseki luhlobo abaqhutywa ngalo ngabaphetheyo kwesi sikolo.

Zibe liqela izinto abazibalileyo ezifana nokungabinamanzi, ukungabinazindlu zangasese ezigungxulwayo, ukungakhuseleki kwabo kuquka nokuqhathwa kwabo kwimali abayinikwayo yesepha (stipend).

Omnye waba bafundi uxelele I’solezwe ukuba kwisivumelwano sabo kwavunyelwana ukuba baza kufumana imali yesepha engange R3000 ngenyanga, kodwa ngoku sele bezibona befumana iR1,500 nekhe ingapheleli kwayona bengakhange bave ngcaciso ukuba kutheni.

Lo mfundi uthi uqale kulo nyaka kwesi sikolo kwinyanga yoMdumba kuba engafuni kuhlala phantsi kuba efuna ukuziphuhlisa njengoko edinga umsebenzi.

Kwesi sikolo kuqeqeshwa ulutsha kwizakhono ezohlukeneyo eziquka imisebenzi yezandla nexhaswa nguNational Skills Fund (NSF).

Lo mfundi uthi xa bezama ukubuza ngomcimbi wemali abaxelelwa nto evakalayo ngumntu obaphetheyo.

Uthi bazamile nokubamba indibano nale nkosikazi ibaphetheyo kodwa khange ifike kwindibano leyo.

Abafundi bathi amanzi abawaselayo awacocekanga kuba asetankini kwaye anonoojubalala.

Bakwadiza ukuba noonogada babo bambalwa kwaye bakwisango lesibini eliphakathi ezindlini abakho ngakwisango lokuqala eli lingasehlathini linobungozi.

“Akukho mntu onokuze ancame ubom bakhe ahlale kwindawo enjeya, sizincamile nathi kuba sidinga imisebenzi,” utshilo umfundi obalisele I’solezwe.

Lo mfundi uthi bengabafundi bagqibe ukukhe bahlale phantsi kuba nezifundo azisaqhubi.

Iinzame zokuva icala labaphathi besi sikolo azikhange ziphumelele.

Unobhala wephondo kwiNdlu yeeNkosi ephondweni uAndile Matshaya, ephawula malunga nemeko abahlala kuyo abafundi baseUmso TVET College, uthi le imeko bahlala kuyo abantwana ayamkelekanga. Oku ukutsho ngethuba ekwesasikolo izolo efuna ukuzibonela ngokwakhe emva kokuba ethe wakrwecwa ngabafundi baseUmso. “ Akukho mntu uphilayo unozokuze ahlale kwindawo enje. Silitsalele isebe lezempilo kwakunye nelezemfundo apha ephondweni ekubeni bakhe bazokuzibonela ngokwabo.

“Abafundi abalishumi babelana ngegumbi ekufanele ukuba kuhlala abafundi ababini. Kukwavakala nokuba bageciswa neli hlathi lilapha. Le nkosikazi (uNodada) ephethe esi sikolo kwakufuneka ephendulile kuba imali ekufanele uyisebenzisa kwesi sikolo yena uyisebenzisela iingxaki ezizezakhe zomzi wakhe,” utshilo uMatshaya.

UMatshaya uqhawuke esathetha ne-I’solzwe esithi utsalelwa yiofisi yenkulubaphathiswa ephondweni malunga noku.