Bakhala ngendlala ooritsho abaphehluzeliswa ngamapolisa edolophini yaseDutywa

Abafana abaphila ngokuthuthela abantu (ooRitsho) edolophini yaseDutywa bakhalaa ngephango njengokuba abantu kuthiwe mabahlale emakhaya ngenxa yekhorona. Umfanekiso: Pedro Mapelo/ANA

Ngamashumi
amabini anesithathu namhlanje ukusukela mhla kwanqunyanyiswa iinkonzo zoluntu
ngenxa yekhorona eMzantsi Afrika. Injongo yokumisela umthetho wentlekele
nguMongameli Cyril Ramaphosa yayikuzama ukubamba isantya enwenwa ngayo ukhorona
esele yosulele abantu abasukela amawaka amathathu eMzantsi Afrika. Ukuhlala
kwabantu ezindlini kubachane ngeendlela ezahlukeneyo. Ooritsho baseDutywa ngabanye
babantu abalahlekelwe yingeniso – kodwa abangakhathalelwanga. Izolo baxelele
I’solezwe lesiXhosa okokuba abakwazi ukuhlala ezindlini ngenxa yendlala.
Ooritsho ngabantu abafumana imali ngokuthwalela abantu iimpahla edolophini. Imeko
iye yabanyanzela (ooritsho) baye ezitalatweni ngoba abanikwanga ukutya
kwesibonelelo. UBhokabhoka Jamnda nabahlobo bakhe abasebenzela ngakwaShoprite, ukhale
ngamapolisa namagosa okhuseleko kamasipala abaphehluzelisayo, athatha iitroli
zabo nangafuni nokubabona edolophini.

   

“Ndiyalamba,
nasendlini akukho nto yokutya. Kunzima kwicala lokutya ngoba nenqwelo yam
(Trolly) endilayisha ngayo iyathathwa ngabantu bakwamasipala. 
Akekho
umntu owakhe wathetha nathi njengokuba kukho ikhorona. Ndiyazihluphekela,
ndithile ukuze nditye ndisebenzise itroli,” utshilo uJamnda. Njengokuba
iinkonzo zoluntu zanqunyanyiswa ngenxa yekhorona, ooritsho abakwazi ukwenza
imali kakuhle ngoba bambalwa abantu abangena edolophini. Lo iyabanyanzela
baxhwithane ngaloo mingqandandana yabathengi efuna ukuphathelwa iimpahla. “Ndiphila
ngokuzisebenzela ngetroli apha kwaShoprite. Baya zithatha itroli ngoku andazi
ndenze njani ukuze ndiphile. Akekho umntu oweza kum azokundicebisa ukuthi
ndenze njani xa kunje. Ukuba besinako ukutya ngesikwazi ukuhlala ezindlini.
Imeko iyasinyanzela siqhube itroli ngoba silambile. Nalo mali ayikwazi ukugcineka ngoba
kufuneka uthenge ngayo ngoku,” utshilo uRapelang Mabusela.

 Image may contain: outdoor

Yena uLwazi
Mantshiyose uthe isifo kufanele sihlonitshwe – kodwa akakwazi ukuyenza lo nto
ngoba ulambile. “Kule nto iqhubekayo ngoku; kwabhaliswa iinombolo zezazisi
zethu kwathiwa siza kuphiwa ukutya kuba sihleli phantsi. Akukafiki okokutya
nanamhlanje. Kude kongezwa iintsuku ngoku. Lo nto yenziwa kula ndawo sihlala
kuyo (Zone 14, elokishini yaseDutywa). Sibone ukuba masizincame singene
edolophini ngoba kuphelile oku besinako. Njengangoku, siyakhutshwa nguMbelane.
Uthi mandihambe ndiyokubeka le kiliva njengokuba undibona ndinyuka nje. Uthi
uza kuzithatha ayokuzifihla. Wazithatha ezinye ukuze sizame ezi iikiliva. Asifuni
ke ukuya kuba,” utshilo uMantshiyose. “Isifo siyahlonitshwa nokuba sesiphi na.
Into embi yile yokucinezelwa endlini. Inzima into yokuhlonipha isigulo
ulambile. Kungcono sinikwe ukutya ukuze singangeni edolophini kude kuphele ezi
ntsuku. Into esingenisa apha edolophini kukuba sifuna ezo sentana ukuze
sithenge ukutya sihambe,” utshilo.

UBuntu
Funarha uthe kubabetha kakhulu ukuvalwa kwabantu ngoba kuye kunyanzeleke
ooritsho baxhwithane ngomntu omnye oza kubanika ishumi leponti (R20) qha. “Kungabhetele
ukuba bangasinika ukutya. Ndibonile phaya ekuhlaleni bakhona abanikiweyo. Khange
sinikwe thina. Besithenjisiwe singoonotroli okokuba siza kunikwa inkxaso. Ngoku
inkxaso asiyifumenanga. Apho kubuhlungu khona kuxa amagosa omthetho kamasipala
namapolisa esikhupha. Andibasoli ke ngoba enza umsebenzi wawo kodwa apho
kubuhlungu khona kulapha esiswini. Ayikho enye indlela esingenza ngayo. Siza
kuphinda simosha, ekugqibeleni siyokuvalelwa kanti siyokugulisana nakuloo ndawo
sivalelwe kuyo. Ndilambe ngoku. Siyaxhwithana apha sisonke singooritsho. Ungathenga
ntoni ngeR20? Intlungu yam yileyo,” utshilo.

Umasipala waseMbhashe uthethe wenjenje: “Thina asinayo
kwisicwangcisomali, eekhoyo ibekwe bucala ukuze ihlangabezane neemeko
zentlekele. Nakule imeko senze ngolo hlobo, uSASSA unike isindululo esithi
makuthunyelwe uluhlu lwabantu abaliwaka elinamakhulu asixhenxe, anamashumi
amathandathu abantu abaza kuthi bafumane isibonelelo sokutya okuxabisa
iR1200 umntu ngamnye. Esi sibonelelo besingajolisanga kooritsho kuphela, koko
besijolise kubantu abaphantsi koxinzelelo kule meko bengabemi baseMbhashe. Siza
kuthi gqolo siwenza ngenkuthalo umsebenzi wokuqinisekisa ukuba xa kukho uncedo
olufumanekayo kumaSebe ohlukeneyo karhulumento olunokunceda abantu bethu,
sibancedise ukuze babenako ukuxhamla. Siyiqonda kakuhle imeko abakuyo ngeli
xesha.”