Bakhala ngokwanda kobudlwengu eDutywa

Usodolophu womasipala waseMbhashe, uSamkelo Janda, ekunye nomphathiswa wesebe lezokhuseleko uWeziwe Tikane kwakunye noMkomishinala wamaPolisa eMpuma Koloni uNjengengele Liziwe Ntshinga kwilali yaseMbewuleni eDutywa. Umfanekiso: Anele Raziya

Nakubeni ilizwe
loMzantsi Afrika liqaphela intsuku ezilishumi elinesithandathu zkulwa nokuphathwa gadalala kwabasetyhini nabantwana emakhaya, kodwa abahlali
baseMbewuleni eDutywa bathi bajongene nomceli mngeni wodlwengulo kwiindawo abahlala kuzo.

Oku kuvele ngethuba inkonzo yesipolisa iphehlelela iphulo lokulwa izenzo zolwaphulo mthetho
kwezintsuku zikaxakeka kule lali yaseMbewuleni.

Abahlali bathi ukudlwengulwa kwabantu abadala nokubiwa
kwemfuyo ingakumbi iinkomo zezona zinto zihamba phambile kule ndawo.

Owasetyhini oneminyaka
engamashumi amane anesibini olixhoba lokudlwengulwa, uthi wamdlwengula phambi kwabantwana bakhe abane, a
baphakathi kweeminyaka emithathu uyokuma kwishumi elinesithathu ubudala bejongile. 

Ixhoba lithe, “Kwinyanga kaTshazimpuzi,
andisalikhumbuli usuku ndalwengulwa ngumfana walapha elalini.”

Kuvakala ukuba lomfana
wafika ngorhatya wakhaba ucango wangena ngaphakathi, wakugqiba wathi xhakamfu ixhoba
waliphosa ngaphezu kwebhedi eligrogrisa ngokulibulala ze walidlwengula.

Njengoko ixhoba lalimazi
umrhanelwa lithi lavula ityala emapoliseni eDutywa, kodwa amapolisa afika sebalekile, kwaye akakabanjwa kunanamhlanje.

IXhoba lithi lomfana
uyabonakala ekuhlaleni ebusuku kwaye liyasola ukuba bakhona abantu
abamfihlayo, kwaye wayanyaniswa nezinye iziganeko zodlwengulo.

Eli xhoba likwathi lalahlwa liqabane elalincuma
nalo emva kweso siganeko. 
Omnye wabahlali, uNomzamo Nama uthi bekuke kwakho nesinye isidlwengu somfana kule ndawo, kwaye amaxhoba aso asweleke emva
kokudlwengulwa.

“Wadlwengula umakhulu
wokuqala wasweleka emva kweentsuku ezimbalwa, waphinda wadlwengula omnye
wasweleka naye emveni kweentsuku ezithile, lonto yasikrokrisa ukuba lomfana inokuba
uyagula,” utshilo uNama.

Ukwathe lo mrhanelwa wasweleka emva kokungcwatywa kwexhoba lesibini. Ukwadize ukwanda komkhuba wokubiwa kwemfuyo esithi usapho lwakhe libelwe iinkomo ezintandathu kulo nyaka kwaye awukaveli umkhondo wazo.

Ukwathe ziyi-57 iinkomo azaziyo ezibiweyo kwindawo yaseMbewuleni. Abahlali bakwagxeke iindawo zentselo ezivula kuze kuse. 

Umkomishina
wamapolisa kweli phondo uNjengele Liziwe Ntshinga, uthe amapolisa azakuqinisekisa ukuba
wonke ubani owophule umthetho kule ndawo uziswa kwingalo yomthetho.

“Ndizivile izikhalazo
zamaxhoba, kwaye ndizakuqiniseki ukuba ziyalandelelwa
zonke izenzo zolwaphulo mthetho ezenzekileyo kule ndawo,” utshilo uNjengele
Ntshinga

UMphathiswa wesebe
lezokhuseleko ephondweni uWeziwe Tikani unikezele ngeemoto eziluhlobo lweebhaki
(Ford Ranger) ezilishumi elinesine kwizikhululo zamapolisa ezohlukeneyo kweli,
ngeliqinisa ukhuseleko ngezintsuku zikaxakeka.

Ukwathi indawo zeentselo
ezingavaliyo bazakuzibonela icebo xa zingalandeli imiqathango yokuthengisa.