Bakhalimela uJaj’ uJansen

AMANINA e-ANC (ANC Womens League) kwakunye ne-Inkatha Freedom Party bazigxekile iintetha ezenziwe nguJaji uMabel Jansen kuFacebook zodlwengulo.

Ezi ntetha beziphakathi koGillian Schutte noJansen apho adize ukuba “udlwengulo lisiko labantu abamnyama”.

Unobhala jikelele weANCWL uMeokgo Matuba uthe, bazive bephoxekile zezi ntetha, apho athi yinto yabantu abamnyama udlwengulo.

Umbhexeshi we-IFP epalamente uNarend Singh uthe, azamkelekanga kwaphela. Zibaphazamisile ingakumbi kunezinga eliphezulu lokuliwa kokuxhatshazwa kwamanina nabantwana kweli loMzantsi.