Bakwaywe yilali, bangcwaba umama wabo bebodwa

Lizingcwabele lodwa usapho lakwaMlakushe kwilali yaseNcedani kuGatyana emva kokukwaywa yilali. Intombi yolu sapho uPamela Mlakushe uzingcwabele unina ongasekhoyo uNikiwe Nesi Mlakushe emva kokukwaywa yilali kulandela umyalelo ophume kumalume wakhe oyalele ilali ukuba ingalibeki unyawo kulo mngcwabo.

UMlakushe (34) usadandatheke nanamhlanje ngento ethe yamehlela yokungcwaba unina encediswa ngabantwana bakhe abancinci, abatshana bakhe kwakunye nabangcwabi bakwaThuso Funeral Palour ekuGatyana ngenxa yokungavisisani ngosuku lokungcwaba nomalume wakhe. Lo malume uzalwa kunye nonina uNikiwe.

“Isesisilonda esingekapholi nangoku kum ngaphakathi ukuzibona ndinomthwalo wokungcwaba umama kungekho madoda okubamba ibhokisi kwaye kungekho nelali leyo. Yaba ngumbono okongathi ndiyaphupha,” utsho uMlakushe.

UMlakushe ungumsebenzi kwelaseNtshona Koloni. Unina ebehlala nabantwana bakhe kwakunye nabakadade wabo ongasekhoyo eNcedani.

Uthi eyona nto bangavisisananga ngayo nomalume wakhe lusuku lokungcwaba, uMlakushe ubeke usuku oluthile, wabe nomalume ebeka elakhe usuku kuba esithi sele kukho umgidi ocwangciselwe olu suku lomngcwabo kule lali.

UMlakushe uthi, akusekho nto imdibanisa nosapho lwakulo nina ngoku ubathathile nabantwana bakhe baqalise isikolo eNtshona Koloni.

Inkosi yendawo yaseNcedani uNkosi uJongisizwe Fokazi uthi wayengekho ngethuba abantwana bezingcwabela unina, kodwa uthi wazama ukudibanisa lo sisi kwakunye nomalume wakhe kwiinzame zokubaxolelanisa, kodwa zange kube nampumelelo oko.