Balala phandle abanikwe uphum’ aphele yilali

Sele iyiveki yesibini le usapho lakwaMbangezeli kwindawo yaseMisty Mount eLibode lulala ecaleni kwendlela kwaye kungekho nale isiwa phantsi kwempumlo. Apha kukwakho nosana oluneenyanga ezintandathu kuphela luzelwe kwezo ngqele ziqhaqhazelisa amazinyo.

Oku kuza emva kokunikwa uphumaphele yilali kuba umama weli khaya etyholwa ngokuthengisa iziyobisi.

Intombi endala yalo mama, uThandeka, 37, ibalisela oonondaba intlungu kwanentsuselaphi yokugxothwa kwabo, uthi into iqale emini emva kokufika komyalezo kowabo wokuba umama wabo uyabizwa yilali kwaSibonda kunendibano ekhoyo yabahlali. Ngoko bekuphakathi enyangeni yeThupha.

“Sithe sisahleli silinde ukubuya kukamama kwindibano leyo ebebizelwe kuyo yabahlali, wafika sele ehamba negquba labahlali, efika sele esixelela ukuba sinikwa uphumaphele kweli khaya lethu nakule lali kuba abantu bathi badiniwe nguye kuba uthengisa iziyobisi. Ngenene umama ebezithengisa zona iziyobisi asiphik’ into kuba besixhomekeke kuzo ukuze silale sityile. Umama akaphangeli nathi apha ekhaya akukho mntu uphangelayo, besixhomekeka kwimali yazo njengoko umama engatshatanga,” utshilo uThandeka.

Uthi ebengaqali ukubizwa yilali umama wakhe imlukisa ngento yakhe yokuthengisa iziyobisi. Uthi kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo wayebiziwe yilali yathi makayeke ukuthengisa iziyobisi, wayeka ngenene ukuzithengisa, kodwa bothukile xa ephinda ebizwa futhi begxothwa.

La malungu osapho aqala inyanga entsha ephandle kwaye nabantwana bayekile esikolweni. Balithoba (9) kuquka kubo nabantwana abathathu, oneenyanga ezintandathu, omnye uneminyaka emibini (2) omnye emine (4) kuphela bezelwe.

UThandeka uthi ngosuku lokuqala umama wabo (59) kwakunye naba bancinci abantwana balala kwisikhululo samapolisa, ze yena nabanye abantakwabo balala phandle, beshiyeka begade iimpahla zakowabo eziquka iibhedi, iikhabhathi kwakunye neembiza.

Amaxhoba athi awanazo izihlobo abanokuxhwarha kuzo kuba ziseMisty Mount kule lali bagxothwe kuyo njengoko nomama wabo ezalwa kwakule lali.

“Kona kunzima asikwazi nokubalekela kwizihlobo zivaliwe ukuba zingasamkeli. Sesinqwenela ukubonelelwa ngendawo yokuhlala oku kokufihla iintloko,” uvale ngelo uThandeka.

IKomiti kwaWadi 7 eLibode, uSiyabonga Qhange, uthi ezi ndaba uzive ngamapolisa emva kokutsalelwa kwakhe umnxeba kusithiwa makenze icebo malunga nabantu abalele phandle. UQange uthi akakwazanga ukubamkela kuba la maxhoba oyanyaniswa nezityholo zokuthengisa iziyobisi. Nabahlali zange bavume ukubamkela aba bantu ngenxa yezi zityholo.

“Ekugqibeleni ke aba ngabantu, kukho nabantwana apha. Sele kubuhlungu ngoku kuba balala phandle. Bayavota aba bantu xa kuvotwa kwaye bavotela urhulumente ophetheyo. Siyamcela norhulumente asincedise kule ngxaki kuba ngoku isifundo amaxhoba nawo asifundile,” utshilo uQange.

UQange ngethuba ethetha neI’solezwe phambi kokuba lipapashe ebesekwindibano. Uthe uza kuphuma ayokujonga imeko kwakhona yala maxhoba alala phambi kwesikhululo samapolisa.

Usihlalo weCPF kwilokishi yaseLibode kwaWadi 7, uLoyiso Njemla, uthi babathathile bayokubabeka ngasesikhululweni samapolisa kwenzele bakhuseleke kunokulala esitratweni.

UNjemla uthi ulwaphulomthetho abalwamkeli nabo kodwa bebeqinisekisa ukuba bakhuselekile kwaye atyile la maxhoba kuba kukho nabantwana abancinci.

“Sele imbi noko ngoku le imeko kwaye nomama inokuba isifundo usifundile ngoku. Ilali yakhe mayithethathethane imxolele. Nakwincwadi emlomo ubomvu ibhayibhile ithi, nabo aboni bayaxolelwa kwaye akukho mntu unokulala phandle nokuba ungumoni,” uvale ngelo uNjemla.

Umhlali wale lali yamaxhoba nowaziwayo leli phephandaba, ongafunanga kuchazwa kuba esoyikisela ukugxothwa naye, uthi izenzo zokuthengiswa kweziyobisi abahambisani nazo kuba zitshabalalisa abantwana babo, kwaye abatshaya iziyobisi baye bamoshe. Uthi kodwa kunjalo baninzi abathengisa iziyobisi kula lali koko kubenelishwa lo mama kuba ibinguye owaziwayo.

Uqhube wathi ngoku ibuhlungu kuba kukho nabantwana abalala phandle babe bengazi, urhulumente makazibonakalise angenelele.

I’solezwe lisaqhubekeka nokwenza iinzame zokuva kuSibonda okanye iNkosi yendawo malunga noku.