Balele nesidumbu esitshileyo endlini!

“ASISOZE siwulibale umbono wesidumbu esitshileyo somntwana wethu ekwanyanzeleka ukuba silale naso ngenxa yokuba ingazange ifike imoto yabo bahlola izidumbu phambi kokuba zisiwe emzini ezigcinwa kuwo.”

Lawo ngamazwi wosapho lakwaGxiva obe luzityanda igila malunga nesehlo esashiya umfanekiso abathi asoze uphele ezingqondweni zabo.

AbakwaGxiva balala nesidumbu esitshileyo somntwana wabo owayeneminyaka esixhenxe, uLithemba Gxiva. ULithemba ngomnye wabantu ababini abasweleka kumlilo owagqugqisa amatyotyombe aseKosovo ePhilippi ngeCawe, washiya abantu abaqikelelwa kwikhulu bengenamakhaya.

Echaza ngalo mlilo, usisi kaLithemba, uLizoma Gangathela uthe waqala kwindlu kamama wabo ebusuku bangoMgqibelo. Uthe usapho lwakhe lwavuswa ngabamelwane.

“Lo mlilo waqala kwigumbi elisemva. Wanwenwa msinyane wadlulela kwamanye amagumbi. Umama wayelele noLithemba waze wavuswa ngabantu bekhala ngaphandle. Indlu yayingumsi nje ngelo xesha. Wavuka othukile ecinga ukuba ingaba uqale njani lo mlilo. Waphuma waya kufuna uncedo. Ngelo xesha wayengayicingi eyokuba uLithemba ulele. Wathi xa exelela abantu ukuba kukho umntu ngaphakathi wabe sele uvalile umlilo kungekhonto banokuyenza,” utshilo.

UGangathela uthe owona mbono owabothusayo kukufumana iintsalela zenyama yakhe etshileyo eyashiywa ngabo bahlola imizimba, bephanda unobangela wokufa. Uthe baya emapoliseni baya kuwazisa, abathembisa ukuba ayeza kodwa zange afike.

“Kwanyanzeleka ukuba siqokelele intloko yakhe namanye amalungu omzimba siwafake engxoweni. Zange silale buthongo behlayo ngobo busuku. Ezo ntsalela zazokulandwa ngoMvulo,” ubalise watsho.

Ummelwane wakwaGxiva, uLuthando Makhunga uthe bawa bevuka bengabahlali bezama ukuba lufumane intuthuzelo ngokwasemphefumlweni olu sapho. “Zange yakhona kaloku into enje. Wawukhe wevaphi abantu abaqokelela iintsalela zesidumbu sabo? Ucinga ukuba inokuba bonzakele kangakanani emphefumlweni? Kuyafuneka bedibene noogqirha bengqondo noonontlalontle,” utshilo.

UMelikhaya Waphi uthe into esisimanga kukuba banikwa izivamvo zomlilo (fire sensors) ePhilippi emva komlilo owabulala abantwana abahlanu bosapho kweyeSilimela kulo nyaka uphelileyo.

“Kucacile ukuba azisebenzi. Kutheni bengawuvanga umlilo kanti ziyasebenza? Kucacile ukuba sakuphela ngokufa ngomlilo ematyotyombeni. Bekufanele ukuba sinezicimamlilo ezihlala phakathi kwethu. Akukho nesikhululo somlilo esilapha kodwa kutsha oko. Buya kuze buxabiseke nini ubomi bomntu omnyama kweli lizwe lethu?” utshilo.

Uceba wakwaWard 88 uSiphiwo Nqamnduku uthe, uza kubeka uxinizelelo kwisixeko side sikhuphe abantu bokuthuthuzela usapho lakwaGxiva. “Ibuhlungu nyhani la nto yenzeke pha. Akekho umntu onokumelana nayo. Kuyafuneka bencediwe,” utshilo.

UNqamnduku uthe abakafumani nezixhobo zokwakha ngokutsha.