Balungiselelwa imingeni yempangelo beseseYunivesithi

USesona Mjuleni owenza izifundo ngolwandle eCPUT UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ukunyaka wakhe wesibini kwizifundo ngolwandle (Maritime Studies [Navigation]), kodwa uyakuqonda ukuba akufunde eyunivesithi akunakufana twatse noko aza kudibana nako kwindawo yempangelo. 

Lowo nguSesona Mjuleni, ofunda eCape Peninsula University of Technology, emva koncedo lwenkxasomali (scholarship) yeFama yoPhehlombane ngoMoya yaseCookhouse (Cookhouse Wind Farm) ngonyaka ka2018. 
UMjuleni, waseSomerset East, kutsha nje uthe wayinxalenye yabafundi abangabaxhamli benkxasomali yezemfundo apho bathe bazimasa ucweyo eGoli ngeenjongo zokuba lungiselela imingeni yeendawo zempangelo. 
“Ukufunda kuye kukuxhobise ngecala lomfanekiso womsebenzi oza kuwenza, akukulungiseleli mayelana nokuba iza kuchaphazela njani indawo yempangelo ngokweemvakalelo nangokwengqondo okanye kufuneka uziphathe njani kuba indawo yempangelo yindawo eyohlukileyo enabantu abohlukileyo,” utshilo uMjuleni. 
UMjuleni uthi kuninzi abakufunde kolu cweyo kwaye ukholelwa ukuba kuza kubanceda “ekuvaleni umsantsa phakathi kokufunda nokusebenza ukuze ubani angaziboni esohlulakala ekuguquleni impilo yokuba ngumfundi ukuya ekubeni ube ngumphangeli”. 
UManejala weMisebenzi yoLuntu kwiFama yoPhehlombane ngoMoya yaseCookhouse, uElton Gordon, uthi umsantsa phakathi kokufunda nokungena kwindawo yempangelo kunamahla-ndenyuka wawo ingakumbi kulutsha lwasezilokishini nasezilalini.