Balwa ukuvalwa kokugcebheza kwiMbewu

Abadlali kumdlalo kamabonakude iMbewu: The Seed

Bayalwa abasebenzi bomdlalo kamabonakude iMbewu: The Seed emva kokuba beyalelwe ukuba bayeke ukunxiba izigcebezana kwanokuveza amabele emsebenzini.

Abasebenzi abanomsindo besilwa oku, baxelele Isolezwe ngentsindabadala abajongene nayo kulo mdlalo uboniswa kwi-etv.

Abacele ukuba amagama abo afihlwe kuba besoyika ukugxothwa bathe, kwiiveki ezigqithileyo babizwe kwintlanganiso engxamisekileyo nebizwe ngomnye ophetheyo wasetyhini.

“Kuloo ntlanganiso saxelelwa ukuba bonke abasetyhini mabohlukane nokunxiba izigcebezana beveza amathanga, nokunxiba impahla eveza amabele elubala ngokuba loo nto ayamkelekanga kule ndawo yokusebenza. Sathi sisothukile sonke ukuba kuqhubeka ntoni, sabe sesisoyikiswa ngokuba xa singavumelani noku sizonikwa uphum’aphele. Nangoku sisazibuza ukuba kanti kwenzeke ntoni. Zingenaphi iimpahla nokunxiba kwethu,” utshilo omnye wabasebenzi.

Abasebenzi balo mdlalo babekhona bonke, kodwa yabekwa yacaca eyokuba kuthethwa nabo basetyhini kuphela, ngoba owayekhokele le ntlanganiso wathi xa benxiba izigcebhezana bahenda amadoda ngamathanga abo.

“Unzima kakhulu umsebenzi kwiMbewu ukuba ungalibala kukuhenda amadoda ngamathanga njengoko sele kutshiwo. Sinqwenela ukuba abaphetheyo bawuqwalasele lo mba,” utshilo omnye wabasebenzi.

Othethela iMbewu, uNilesh Singh, uthe phakathi kwemithetho yenkampani evelisa umdlalo, iVideovision, iyibeka elubala eyokuba wonke umsebenzi kufanelekile anxibe ngendlela ehloniphekileyo.

“Phakathi kwemithetho yenkampani evelisa umdlalo, intlonipho ngungqaphambili. Oku kubala nendlela abanxiba ngayo abasebenzi,” utshilo uNilesh.

Uqhube wathi abanalo ulwazi ngokoyikiswa ngophumaphele kwabasebenzi abangavumelani nalo mba.

Omnye wabasebenzi uthe zininzi iingxaki ngaphakathi kwiMbewu: The Seed.

“Alitshoni ilanga ungevanga kukho umntu obizwa isilima, isidom, ivila okanye kuthiwe umntu wangena ngeti akawazi umsebenzi. Kunento abathanda ukuyithetha, bathi sicinga ukuba kukuMuvhango apha kwiMbewu. Asiyazi ukuba ithetha ukuthini loo nto, kodwa bayathanda ukuyithetha ihambisane nokuba abantu badom, bakwangoovilavoco abangawaziyo umsebenzi,” utshilo umthombo ongafuni kwaziwa.

Kuvakala ukuba abanye sele behamba bekhangela umsebenzi kwezinye iindawo ngenxa yemeko embi abasebenza phantsi kwayo kwiMbewu.

UNilesh ukuphikisile oku, wathi zizityholo ezingenasihlahla, watsho esithi abanalwazi ngokuba kukho abasebenzi abaphantsi koxinizelelo kwiMbewu.