Bamamela kuMafa, bashiyeke bepasa!

Umsasazi woMhlobo Wenene FM uMafa Bavuma ekhuthaza abafundi ezikolweni

IMEKO enzima okhulele kuyo, ayinakuze ibe ngumqobo ekubeni ufezekise amaphupha akho.

Lo ngumyalezo oshunyayelwa ngumsasazi woMhlobo Wenene FM, uMafa Bavuma, nanjengoko ejikeleza izikolo zeMpuma Koloni esondla abafundi ngamazwi obulumko.

Ukuqala kunyaka ophelileyo, uBavuma ujikeleza izikolo ekhuthaza abafundi.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa, uthi oku ukwenza ngeenjongo zokuba abantwana balazi ixabiso lemfundo. Uthi uncokola ngamava akhe asesikolweni nendlela imfundo emncede ngayo ukumbeka kule ndawo akuyo.

“Ndithetha ngamava am. Ndishumayela umyalezo wokuthanda imfundo nokuhambela kude kwizenzo ezigwenxa ezifana nolwaphulomthetho, utywala, iziyobisi nokukhulelwa kwabaselula.”

“Kodwa owona myalezo ngowokuba, imeko enzima okhule phantsi kwayo ayinakuze ibe ngumqobo ekufezekiseni amaphupha akho,” kutsho uBavuma.

Lo msasazi, odume ngokuthanda ukuqhula nokuhleka kwinkqubo yeBhrakfesi Eyondlayo Ekuseni (BEE) kuMhlobo Wenene FM, ukwangumbhali wencwadi ebizwa ‘Born For This’ – nebalisa ngamahla ndenyuka obomi bakhe.

UBavuma uthi kwezi zikolo uthetha oko kusentliziyweni yakhe nanjengoko emenywa kwizikolo zamabanga aphantsi naphezulu.

“Ithi lo nto ezi ntetho zithi zohluke ngokweminyaka yabantwana. Ezinye izinto ndizigqwathula kwincwadi yam ethi Born For This,” kubalisa uBavuma.

Uthi emva kokubhengeza kunyaka ophelileyo ukuba uza kundwendwela izikolo felefele, zange aphinde onwabe uManejala wakhe yiminxeba.

Uthi ukuqala kweyeDwarha kunyaka ophelileyo ukuza kuthi ga ngoku, zingaphaya kwama20 izikolo asele enze kuzo amazwi enkuthazo.

UBavuma, inzalelwane yaseAlicedale kufutshane naseMakhanda, uthi kuye kubonakale utshintsho kwezi zikolo emva kokuzindwendwela.

“Kutshanje bendimenywe ngootitshala neSGB yaseDoglous Mbopha High eMotherwell eBhayi, besithi enkosi, iqondo lokupasa lisuke ku80% ukuya ku95% kwiimviwo zonyaka ophelileyo.

Isikolo ndandifunda kuso iHendrik Kanise eAlicedale, sibe semagqabini ngokubamba indawo yokuqala kwizikolo zaselokishini kwiMakana iphela ngo83.3%,” kubalisa uBavuma obevakala enemincili.

Ubalisa athi kwezi zikolo udibana neengxaki ezininzi ezijamelene nootitshala, abazali kwakunye nabantwana.

“Abantwana abaphuma kumakhaya angathathi ntweni kwaye abangakuboniyo ukuba imfundo ingabaphumelelisa. Inani elikhulu labaphuma phakathi esikolweni, imingeni yokusetyenziswa kotywala neziyobisi, ukukhulelwa kwabantwana abangamantombazana, abantwana abaphatha izikhali nkqu nemipu,” kubalisa uBavuma, esithi ezinye zezi ngxaki zidalwa kukungabikho kwabo bayimizekelo emihle ebantwaneni.

“Kuba mna ndikhulele kwindawo encinci [Alicedale] ndasinda kweminye imingeni imfundo ejamelene nayo kweli xesha. Enye yezinto endizitsho kubo kukuba umntu ngaphambi kokuba aphume ecaleni makazibhence, ajonge apho asuka khona kuba mna yandinceda loo nto,” kutsho uBavuma.

Isikolo esinomdla wokumema uMafa ukuza kufaka amazwi enkuthazo ebantwaneni, singaqhakamshelana neManejala yakhe uLonwabo Petani kwinombolo engu: 073 797 0255