Bambulala ngomhlakulo bamnyhala kumngxunya uBongiwe

Umngxunya abafaka kuwo uBongiwe Umfanekiso: Asanda Sokanyile

Usapho lukaBongiwe Nini luthi luxolile kukufunyanwa benetyala abafana abane ebebetyholwa ngokubulala intombi yalo eKhayelitsha, eKapa.

Udade boBongiwe uNontando Adams uthi, “siyavuya kukuba ijaji ibafumene benetyala nangona engazokuphinda avuke uBongiwe, sixolile noko. Umama kaBongiwe nathi silusapho lwakhe silahlekelwe kukubhubha kwakhe. Umnqweno wethu kukuba bafumane isohlwayo esisisigwebo esiqatha. Oko sahamba ezinkundleni zamatyala aside sivakale isizathu abambulalela sona.”

UPhumlani Nyewu, uMasithembe Solanti, uMelikhaya Gushelo noThabiso Balithoba bathe bafunyanwa benamatyala okuxhwila nokubulala uBongiwe Nini owayeneminyaka engamashumi amabini ubudala ngomhla weshumi elinesibhozo kunyaka ka2015. 

Inkundla inobungqina bokuba bamthatha ngaphandle kwemvume okaNinini baya kumbethela kwityotyombe elikwikhaya likamangalelwa wokuqala uPhumlani Nyewu nowayesakuba liqabane lakhe.

Kuvakala ukuba ixhoba lafika kwikhaya lommangalelwa wokuqala ebusuku lisele utywala ze wathi akulixelela ukuba maligoduke ulindele umntu ancuma naye lala ukugoduka ixhoba nekulapho yaqala khona imbambano eyakhokelela ekubeni bamrhuqele kwibalana elikude kufuphi nezindlu.

Ingxelo zophando zidiza ukuba abammangalelwa basebenzisa umhlakulo ukubulala uBongiwe phambi kokuba umzimba wakhe bawunyhale kumngxunya wokuhamba amanzi ogutyulo.

Isigwebo senkundla sakuwiswa ngomhla weshumi elinesithathu kule nyanga sikuyo.