Bamchaze njengesicaka soluntu uMaswana

Igosa lezonxibelelwano kwisebe loPhuhliso loLuntu uGcobani Maswana ulandulele eli UMFANEKISO: FACEBOOK

OOGXA bakhe bamchaze njengegosa ebelizinikele kumsebenzi wenkonzo yoluntu, efikeleleka kwabaninzi, kwaye ekholose ngentsika yokuba ubomi emhlabeni bumnandi ngokuchubelana.


Lowo nguGcobani Maswana, umakhwekhwetha wezonxibelelwano kurhulumente waseMpuma Koloni.

UMaswana ubhubhe ngentseni yangoLwesibini ngenxa yentsholongwane yeKhorona, ngokokutsho kwesithethi sosapho uBonisile Ndabambi.

Ubhubhele kwisibhedlele saseBhayi emva kokungeniswa ngeCawe.

UMphathiswa wesebe loPhuhliso loLuntu ephondweni, uSiphokazi Lusithi, uchaze uMaswana njengomakhwekhwetha wezonxibelelwano kwanelinye lamagosa ezonxibelelwano ephondweni elinexesha elide likhonza uluntu ngondiliseko.


“KuMnu. Maswana asiphulukananga nje nogxa wethu koko ithandazwe ebelinikele ubomi balo ukukhonza abahlelelekileyo kwanabadandathekileyo. Liyinene elithi ‘isitya esihle asidleli’,” utshilo uLusithi.

Oogxa bakhe kwezonxibelelwano, bamchaze njengethandazwe. USizwe Kupelo, othethela isebe lezeMpilo ephondweni, uthe: “UMnu. Maswana ubengumzekelo wokuzinikela emsebenzini kwakunye nokukhonza uluntu. Ubengoneli nje ukuphendula oonondaba koko umba lowo ubewulandelela enceda iinkedama ezininzi.

“Lijoni elibhubhele emfazweni. Kule veki ephelileyo ebekumabonakude evakalisa iinjongo zokunceda usapho lwaseMaxesibeni oluxikixwa yindlala,” utshilo uKupelo.

ULoyiso Pulumani othethela isebe lezeMfundo ephondweni uthi uyakuhlala emkhumbula uMaswana. “Ndothuke kakhulu. UGcobs ebesisikhanyiso sonxibelelwano lukarhulumente ukusukela oko ndazibandakanya nesebe lezeMfundo kwiminyaka engaphaya kweshumi elinesihlanu.”

“Ebengumntu okhathalayo. Inga usapho lwakhe lungamkela amazwi ethu ovelwano asuka kuthi sonke kwicandelo lezonxibelelwano kwezemfundo. Ebezinikele kakhulu kwinkonzo yabantu baseMpuma Koloni,” utshilo uPulumani.

UKhuselwa Rantjie othethela isebe lezoThutho ephondweni uthe: “Besimbiza ‘Boss’ kodwa ebengengomphathi nje kuphela, nguye umntu wokuqala ukundifundisa ngendima edlalwa zezonxibelelwano kurhulumento, ingakumbi ekuphuhliseni uluntu jikelele.”

“Ebeyinkokheli ephume izandla, ezinikeleyo emsebenzini wayo, ekwaziyo ukubona isakhono kwaye imnike ubani umhlaba wokwenza oko akwaziyo emsebenzini. Udlale indima enkulu yokuphuhlisa ulutsha ingakumbi kwezonxibelelwano. Silahlekelwe kakhulu singabantwana abakhule phantsi kwesandla sakhe. Sithi ngxe kooGcwanini, kuSweety (unkosikazi wakhe), abantwana nosapho lonke lakwaMaswana,” utshilo uRantjie.

ULwandile Sicwetsha othethela uSomlomo wePalamente yephondo, uthi ukubhubha kukaMaswana yilahleko engathethekiyo kwicandelo lezonxibelelwano lukarhulumente “ngenxa yamava abenawo kwanegalelo lakhe ekuncedeni ngolwazi abantu abahlelelekileyo. Ebelinene elisoloko lilungele ukunceda abanye.”

“Ebehlonitshwa ngoogxa bakhe kwiqonga lwezonxibelelwano, enesakhono esisodwa sokufundisa amagosa ezonxibelelwano,” utshilo uSicwetsha.

UMaswana uza kungcwatyelwa kwaNobumba eNgqushwa ngoMgqibelo, lutshilo usapho.