Bamfuna efile abamtyhola ngokuba yimpimpi

UNomaswati Hiti ubulela izinyanya ngokumsindisa kubantu abazama ukumbulala UMFANEKISO: BUZIWE NOCUZE

Ibulela izinyanya zayo inkosikazi yaseMarikana, eKapa, kulandela ukusinda izihlandlo ezibini kubantu ebebezama ukuyibulala.

UNomaswati Hiti noneminyaka engamashumi amathathu anesithandathu ubudala nohlala kwindawo yoogobityholo iMarikana, uxelele I’solezwe ukuba ngaphandle kokukhuselwa zizinyanya zakhe nomvelingqangi ngabe kudala ebhubhile kunye nabantwana bakhe.

“Isono sam kukuba ndandikhe ndathandana nepolisa ngoku iindaba endizivileyo zezokuba ndim impimpi yalapha eMarikana nto leyo ingenabunyani,” utshilo uHiti.

Uqhube wathi kwiveki ephelileyo uncedwe zizinja zakhe ngethuba abantu bezama ukumbulala ngomlilo nanjengoko bebesele beqalile ukugalela ipetroli bejikeleze indlu yakhe. “Ndancedwa kukuva izinja zikhonkotha ngendlela engaqhelekanga, xa kanye ndiza kuphakama ndikrobe oomakhelwane bam babesele bendikhwaza besithi kuyatsha.”

Ngethamsanqa umlilo awuzange wenze monakalo mkhulu kuba bakwazi ukuwucima kwangethuba, kodwa ndandingayazi ukuba baza kubuya kwakhona,” utshilo uHiti.

Emva nje kweentsuku ezimbalwa uhlaselwe ngabantu ebebefuna ukumbulala kodwa ngethamsanqa wayengekho endlini ngethuba kudutyulwa.

“Hayi inene isono sam andisazi ukuba yintoni kwaye ndibulela nyhani kwizinyanya zam kuba ngale mini babezokudubula ngayo kwaye kwakhona into ethi mandiphume endlini nabantwana bam siye kusisi wam, kanti kungeli xesha bazokufika badubule, kunjalonje babezondibulalela abantwana bam ababini kuba kwakudutyulwa kanye kule ndawo ibaneentloko zabo,” utsho uHiti.

Okumenza ixhala kakhulu kukuba uza kufela into engekhoyo nangayaziyo. “Ndiyayothuka into yokuba ndizobulawelwa into yokuba ndandithandana nepolisa ekuthiwa ndandilixelela izinto ezingekho mthethweni ezenziwa ngaba bantu bandifuna ndifile, kodwa ke ndifuna ukuyigxininisa into yokuba zange ndaba yimpimpi nanini na kwaye ndandingasokuze ndibe nalo ixesha lokuthetha ngabo.”

Lo kaHiti kunyanzeleke ukuba ayokuhlala kwenye indawo nanjengoko esoyikisela ubomi bakhe. “Ndincame ndabhaca kaloku kuba kuyacaca ukuba baza kuxola mhla bandibona ndifile phofu ndizofela into engekhoyo, kwaye okubuhlungu andisathandani nelo polisa ndityholwa ngokulithuthela iindaba.”

Ummelwane kaHiti ongathandanga ukuba igama lakhe lichazwe, uthe wenze kakuhle uHiti abaleke kuba aba bantu icacile ukuba sokuze baxole bengambulalanga.

“Okubuhlungu kengoko badibanisa nabantwana endiqinisekileyo ukuba abanalwazi ngayo yonke le nto,” utshilo.

Uqhube wathi ngethuba kuzanywa ukutshiswa indlu kaHiti nabo babezokuchaphazeleka kuba ukuhlala etyotyombeni kunjalo.

“Nabani na ongavisisananga nomntu ohlala etyotyombeni, sicela indaba yokutshisa ingabi yinto yokuqala kuba kaloku kuzochaphazeleka abantu abaninzi nanjengoko sisazi ukuba amatyotyombe asondelelene kwaye umlilo ufikelela lula kwamanye amatyotyombe,” utshilo.

UCol Lieutenant Bongani Mtakati nosuka kwisikhululo samapolisa asePhilippi, uthe kuvulwe ityala lomonakalo owenziwe ngenjongo kwaye akukabikho mntu sele ebanjiwe malunga nesi siganeko.