Bamqhwabela izandla oosomashishini uRamaphosa

Umlawuli weBlack Business Council (BBC), uKganki Matabane.

Umbutho woosomashishini abamnyama, iBlack Business Council (BBC), uhlanganiswe ngendlela equka wonke ubani welizwe loMzantsi Afrika.

Oku kusemva kokuba uMongameli uCyril Ramaphosa ethe wachaza igqiza lekhabhinethi aza kusebenza nalo kule minyaka mihlanu ilandelayo.

URamaphosa utyumbe amadoda namakhosikazi angamashumi amathathu anesithathu aphuma kwimibutho eyahlukeneyo kweli.

Umlawuli weBBC, uKganki Matabane, uthi ngenene bayaneliseka ngumsebenzi owenziwe nguRamaphosa.

“Yikhabhinethi emele zonke iimfuno zoluntu loMzantsi Afrika, uzame kakhulu ukuba anelise wonke ubani oyinxalenye yolawulo lwakhe,” kutsho uMatabane.

Uthi xa bekhangela ngokukodwa kwiSebe elijongene nezimali, uMongameli wenze kakuhle kakhulu, kwaye banethemba lenguqu ecacileyo kurhulumente.

“Sikholelwa ukuba uninzi lwabantu abaphaya kula khabhinethi ngabantu abakufaneleyo ukusebenza lo msebenzi, ngoko ke silindele impumelelo kuphela,” kutsho uMatabane.

Umbutho we-EFF neMK Party abavumanga ukungena kulo rhulumente wobumbano kazwelonke ngenxa yokuba bekhalela izinto ezithile abathi banqwenela ukuzibona zisenziwa, ezo ziquka ukungabikho kweDA kwakunye FF Plus.

“UMongameli usebenzise abantu abanezifundo nolwazi olufanelekileyo kumsebenzi wabo, ngoko simqhwabela izandla ngokumisela eli qela,” kutsho uMatabane.

Le nguqu kulindeleke ukuba iphelise ububhutyubhutyu obebusenziwa ngamalungu ombutho weANC kule minyaka ingamashumi amathathu igqithileyo. Oku kwenzeka ngenxa yokuba akukho mbutho uphumelele ngokucacileyo kolu lonyulo nangona iANC ifumene iivoti ezininzi.